Tags : รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ spss รับทำงานวิจัย
Tags : รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ spss รับทำงานวิจัย

ที่มาของเรา

konchangfuns.com เว็บไซต์เพื่อชุมชน ให้ความรู้ทั่วไป สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คุณค่าที่มีประโยชน์แก่ชุมชน สังคมส่วนรวม สร้างรายได้ให้แก่สังคมไทย ตั้งแต่เด็กจนโต เราเชื่อว่า คนทุกคนล้วนมีการวางแผนอนาคต มีความใฝ่ฝัน ความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อตนเอง อยากมี อยากได้ อยากเป็น อยากเด่น อยากดัง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแรงผลักดันให้มีความพยายาม มุ่งมั่นที่จะทำความฝันที่จะเป็นเหมือนบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ ต้องการประกอบอาชีพตามที่ตนเองตั้งใจเอาไว้ อยากมีหน้าที่การงานที่ตั้งใจไว้ เพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพ หาเลี้ยงครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีๆ ในขณะที่ จะมีสักกี่คนที่ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามความฝันของตนเอง ส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับความตั้งใจของตนให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งใจเอาไว้ทั้งนั้น อย่างไรก็ตาม หลายคนไม่ถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดวางแผนไว้ อาจมีเหตุจำเป็นต้องล้มเลิกความตั้งใจ เพราะ มีอุปสรรคต่างๆ ขาดการจูงใจ ขาดสิ่งสนับสนุนค้ำจุนให้บรรลุผลความสำเร็จ .... แต่ !!! อย่าลืมว่าอุปสรรคนั่นแหละ ที่ส่งผลให้เรามีความเข้มแข็ง เป็นคนสู้ชีวิต มีพลังขับเคลื่อน ไม่ควรย่อท้อ อย่ายอมแพ้ ค้นหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด หากมุ่งมั่นตั้งใจ สักวันหนึ่ง เราคงถึงเป้าหมายเกิดผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้อย่างยั่งยืน

ธีร์

Konchangfuns.com เพื่อสาธารณะประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่สังคมไทย