ที่มาของเรา : เพื่อเป็นสื่อกลางให้ความรู้

ผู้เขียนได้จัดทำเว็บ konchangfuns.com ด้วยตนเอง เพื่อเป็นสื่อกลางให้ความรู้ ให้คุณค่าที่มีประโยชน์แก่ประชาชนสังคมส่วนรวม เนื่องจากเราเป็นนักวิจัย มีประสบการณ์ทำวิจัยมากกว่า 15 ปี ผ่านการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย จึงให้คำปรึกษางานวิจัย รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ แนะนำการเขียนทบทวนวรรณกรรม แนะนำวิธีค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยเอาไว้ แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เรามีความเชี่ยวชาญวิจัยการตลาด การบริหารธุรกิจ วิจัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิจัยทางสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กร วิจัยการบริหารการศึกษา นิเทศศาสตร์ วิจัยด้านสาธารณสุขที่มีผลกระทบต่อประชาชน วิจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ...จากประสบการณ์งานวิจัยมากกว่า 15 ปี จากผ่านการคัดกรองข้อมูลงานวิจัย เราจึงมีความเชี่ยวชาญงานวิจัย เราทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมมีผลต่อสุขภาพ อนามัย วิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถกระจายรายได้ให้สู่ชุมชนท้องถิ่นมีผลต่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

ตั้งแต่เด็กจนโต เราเชื่อว่า คนทุกคนล้วนมีการวางแผนอนาคต มีความใฝ่ฝันเป็นของตนเอง อยากมี อยากได้ อยากเป็น อยากเด่ง อยากดัง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นแรงผลักดันให้มีความพยายามและมุ่งมั่นที่จะทำความ ฝันที่จะเป็นเหมือนบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ ต้องการประกอบอาชีพในฝัน อยากมีหน้าที่การงานที่ตั้งใจไว้ เพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพ หาเลี้ยงครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีๆ ในขณะที่ จะมีใครที่ปฏิบัติตนได้ตามความฝันของตนเอง ก็ขึ้นอยู่กับตั้งใจที่จะทำความฝันของตนให้ประสบผลสำเร็จได้ อย่างไรก็ตาม หลายคนไม่ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ มีเหตุจำเป็นต้องล้มเลิกความตั้งใจ เพราะ มีอุปสรรคขาดการจูงใจและขาดสิ่งสนับสนุนค้ำจุนให้บรรลุผลความสำเร็จ .... แต่ !!! อย่าลืมว่าอุปสรรคนั่นแหละ มักทำให้เราเป็นคนเข้มแข็ง เป็นคนสู้ชีวิต มีพลังขับเคลื่อนอย่าย่อท้อ อย่ายอมแพ้ ถ้าเรามีมุ่งมั่นตั้งใจ วันหนึ่งเราคงถึงเป้าหมายสำเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้อย่างแน่นอน

....... ธีร์ ^^

Konchangfuns.com เพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษา  ©  รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS