Tags : รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ spss รับทำงานวิจัย
Tags : รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ spss รับทำงานวิจัย
รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS รับแก้ไขงานวิจัย รวดเร็ว ราคาประหยัด รับประกันผลงาน
ติดต่อสอบถาม 084-5409123 E-mail : thesisabc123@gmail.com

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS รับสรุปงานวิจัย รับปรึกษาทำงานวิจัย รับงานคีย์ข้อมูล SPSS วิเคราะห์ข้อมูลด้วย One-Way ANOVA ใช้วิธี T-Test, F-Test, ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ,หรือด้วยวิธี LSD สำหรับทำวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธี Chi-Square หรือวิธี Pearson's Correlation หรือวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ทางสถิติขั้นสูงด้วย Multiple Regression และ Logistic regression ทำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล SPSS อาจใช้สถิติอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ เช่น AMOS LISREL SAS STATA และ EVIEW ด้วยวิธีสถิติ เช่น Cluster Analysis, Path analysis เป็นต้น ไม่คัดลอก ไม่ทำซ้ำ รับประกันผลงาน แก้ไข ฟรี

Tags : รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ spss รับทำงานวิจัย

รับปรึกษาทำวิจัย รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ รับทำงานวิจัยที่ส่งผลต่อผู้บริโภค และส่งผลต่อชุมชน สังคมส่วนรวมด้วยความเชี่ยวชาญงานวิจัยพร้อมให้บริการปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ แนะนำวิธีจัดทำรูปเล่มรายงานวิจัย แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น สถิติการศึกษาเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ทำสารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ฯลฯ แนะนำวิธีสร้างแบบสอบถาม เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha) แนะนำวิธีวิเคราะห์ข้อมูลแปลผลทางสถิติด้วย SPSS เป็นต้น

บริการของเรา
รับทำงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS ปรึกษาทำงานวิจัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
1. รับออกแบบงานวิจัยตั้งประเด็นเค้าโครงงานวิจัย (Proposal Research) ไทย - อังกฤษ
2. รับสร้าง ออกแบบสอบถาม
3. รับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบค่า IOC
4. รับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha)
5. รับงานคีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
6. รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ในรูปแบบ บทที่ 4
7. รับสรุปผลวิจัย รับอภิปรายผลวิจัย ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบ บทที่ 5
8. รับเขียนบทคัดย่อ ไทย - อังกฤษ
9. รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย
10. รับเขียนบทความงานวิจัย
11. รับทำวิจัยทั่วทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ดุษฎีบัณฑิต

รับแก้ไขงานวิจัย
1. รับแก้ไขประเด็นปัญหาของการวิจัย
2. รับแก้ไขแบบสอบถาม
3. รับแก้ไขการวิเคราะห์ SPSS เพื่อทดสอบสมมติฐาน ในบทที่ 4
4. รับแก้ไขงานวิจัย บทที่ 5 สรุปผลงานวิจัย อภิปรายผลงานวิจัย ข้อเสนอแนะ
5. รับแก้ไขผลค่าอัลฟ่า (Alpha)
6. รับแก้ไขบทคัดย่อ ไทย - อังกฤษ

ติดต่อ : ธีร์
thesisabc123@gmail.com
084-5409123
thesisabc.blogspot.com
รับวิเคราะห์spss.blogspot.com

เรามีประสบการณ์ทำงานงานวิจัยมากกว่า 15 ปี ผ่านการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย สามารถให้คำปรึกษางานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ แนะนำวิธีจัดทำรูปเล่มรายงานวิจัย แนะนำการเขียนทบทวนวรรณกรรม ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยเอาไว้ แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น สถิติเพื่อทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ฯลฯ แนะนำวิธีวิเคราะห์ SPSS งานคีย์ข้อมูล SPSS +แบบสอบถาม แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูล SPSS เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม หรือเรียกว่า ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha) แนะนำวิธีการแก้ไขประเด็นปัญหาของการวิจัย สาเหตุของการวิจัย แนะนำวิธีแก้ไขแบบสอบถาม แนะนำวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย เพื่อวิเคราะห์ SPSS แนะนำวิธีการสรุปผลงานวิจัย อภิปรายผลงานวิจัย ข้อเสนอแนะผลการวิจัย .... เรามีความเชี่ยวชาญวิจัยการตลาด การบริหารธุรกิจ วิจัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิจัยทางสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กร วิจัยการบริหารการศึกษา นิเทศศาสตร์ วิจัยด้านสาธารณสุขที่มีผลกระทบต่อประชาชน วิจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

Konchangfuns.com เพื่อสาธารณะประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่สังคมไทย