ปีใหม่ 2563 ปัญหาสุขภาพ โรคติดต่ออะไรคนไทยเจอแน่!

“ตลอดปี 2562 ปัญหาสุขภาพที่ผ่านมาแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งไม่ใช่แค่ปี 2562 แต่ยังเป็นกลุ่มโรคที่มีแนวโน้มพบได้ในปี 2563 ด้วย” นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงโรค และภัยสุขภาพ ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563

นพ.สุวรรณชัย อธิบายเพิ่มเติม ว่า จากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมาโรคติดต่อที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูง 10 อันดับแรก คือ โรคอุจจาระร่วง ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ อาหารเป็นพิษ ตาแดง ไข้เลือดออก มือเท้าปาก สุกใส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค ซึ่งโรคที่ถือว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคปอดอักเสบ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค แต่จากสถานการณ์โรคในปี 2562 และต่อเนื่องไปปี 2563 โรคและภัยสุขภาพที่จะพบมี 7 กลุ่ม ดังนี้1.โรคทางเดินหายใจ เช่น ปอดอักเสบ และไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-23 ธ.ค.2562 พบว่า มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น 375,074 ราย จากทั่วประเทศ คิดเป็นอัตราป่วย 564.75 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 27 ราย โดยจังหวัดที่พบการป่วยสูงสุด คือ กรุงเทพฯ รองลงมา เป็นระยอง นครปฐม จันทบุรีและเชียงใหม่ ซึ่งพบมากในเด็กกลุ่มอาย 0.4 ปี และ 5.14 ปี แต่อัตราป่วยจนเสียชีวิตพบมากในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไปและเด็กอายุ 0-4 ปี ซึ่งปี 2562 พบผู้ป่วยสูงมากช่วงต้นปี จะพบในช่วงเดือนก.พ.-มี.ค. และก.ย.-ต.ค. การที่พบโรคมากขึ้น อาจมาจากการเดินทางไปมาของคนมากขึ้น ภูมิคุ้มกันลดลง “ ที่ผ่านมาเรามีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งกระจายในกลุ่มเสี่ยง 3 ล้านโดส แต่ด้วยเชื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสายพันธุ์ ซึ่งไม่ได้กลายพันธุ์ แต่การใช้วัคซีนอาจต้องมีการเปลี่ยนตามสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น ในปี 2563 โรคไข้หวัดใหญ่ จึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ส่วนโรคปอดอักเสบก็เช่นกัน มีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 240,766 จากทุกจังหวัด และพบผู้เสียชีวิต 159 ราย โดยอัตราป่วยพบสูงในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งแนวโน้มการเกิดโรคใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

2.โรคที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้ซิกา ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-23 ธ.ค.2562 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงถึง 125,235 รายจากทั่วประเทศ เสียชีวิต 131 ราย โดยอัตราป่วยสูงในกลุ่มอายุ 5-14 ปี อายุ 15-24 ปี และยังพบในเด็กเล็ก 0.4 ปี ขณะที่อัตราป่วยจนเสียชีวิตพบสูงในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป และอายุ 25-34 ปี อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขผู้ป่วยจะไม่มากหากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตสูง จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคอย่างต่อเนื่องถึงปี 2563 สิ่งสำคัญคือ ต้องกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะโรคสำคัญ ไม่ใช่แค่ไข้เลือดออก แต่ยังมีไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้ซิกา ซึ่งไข้ซิกา ต้องระวังในหญิงตั้งครรภ์เพราะจะส่งผลต่อทารกในครรภ์

3.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม เริมที่อวัยวะเพศ และหูดอวัยวะเพศและทวารหนัก จริงๆแล้วหลังจากมีการระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตั้งแต่ปี 2527 ก็มีการรณรงค์ จนคนกลัวและมีการป้องกันมากขึ้น ทำให้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มลดลง กระทั่งอุบัติการณ์การเกิดโรคหนองในสูงขึ้น จากปี 2552 ถึงเดือน ธ.ค.2562 พบป่วยเพิ่ม 1.5 เท่าในช่วง 10 ปี และซิฟิลิส ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึงเดือนธ.ค.2562 เพิ่มขึ้น 4 เท่าในช่วง 10 ปี ดังนั้น โรคจากเพศสัมพันธ์ จึงเป็นกลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวัง และต้องมีการรณรงค์ให้มีเพศสัมพันธ์เมื่อพร้อม และป้องกันทุกครั้ง

4. วัณโรคดื้อยา จากการคาดประมาณขององค์การอนามัยโลกประเทศไทยมีผู้ป่วย 106,000 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 153 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเป็นผู้ป่วยในระบบ 85,000 คน เสียชีวิต 11,000 ราย จริงๆเดิมทีตัวเลขผู้ป่วยสูงกว่านี้ แต่ที่ผ่านมาได้มีการค้นหาผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที จนสามารถลดอัตราการป่วยลง ซึ่งต้องขอบคุณนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เดินหน้าลดอุบัติการณ์การเกิดโรค จากเมื่อ 2-3 ปีก่อนพบอัตราการเกิดวัณโรค 170 คนต่อประชากรแสนคน แต่ปัจจุบันลดลงได้มากจากเป้าหมายสูงสุดต้องเหลือเพียง 10 คนต่อประชากรแสนคน “ ปัญหาของผู้ป่วยวัณโรคคือ จะใช้ยาไม่ต่อเนื่อง จนทำให้เกิดเชื้อวัณโรคดื้อยา ดังนั้น ในปี 2563 จึงยังเป็นปีที่ต้องค้นหาผู้ป่วยและนำเข้าสู่การรักษาอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดปัญหาเชื้อวัณโรคดื้อยา” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

5.โรคที่เกิดจากอาหาร เช่น โรคไข้หูดับ อาหารเป็นพิษ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-23 ธ.ค.2562 มีรายงานผู้ป่วยจากอาหารเป็นพิษ 103,954 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม โรคที่ต้องเฝ้าระวังจากการติดต่อทางอาหาร คือ โรคหูดับ ซึ่งเกิดจากการรับประทานหมู หรือเลือดหมูที่ปรุงไม่สุก ทำให้มีอาการไข้ บางรายรุนแรงสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด โดยข้อมูลจากการเฝ้าระวังระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-23 ธ.ค.2562 มีรายงานผู้ป่วย 374 รายจาก 33 จังหวัด พบเสียชีวิต 31 ราย ซึ่งพบมากสุดที่จ.นครสวรรค์ รองลงมา นครราชสีมา และกำแพงเพชร

“นอกจากโรคติดต่อที่ต้องระวังแล้ว ยังมีภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือ กลุ่มที่ 6 อุบัติเหตุจราจร ถือเป็นภัยสุขภาพที่น่ากลัวไม่แพ้โรคติดต่อ เนื่องจากโรคต่างๆที่กล่าวมายังไม่เท่ากับอุบัติเหตุจราจรที่พบผู้เสียชีวิตสูงถึงปีละกว่า 20,000 คน เฉลี่ยมีผู้เสียชีวิต 55 คนต่อวัน โดยกลุ่มอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ อายุ 15-19 ปี รองลงมากลุ่มอายุ 20-24 ปี และกลุ่มที่ 7 การจมน้ำ เป็นภัยที่ต้องระวังมากในเด็ก ซึ่งการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี พบว่า เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 มากกว่าทุกสาเหตุ” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวอีกว่า ไม่เพียงแต่ 7 กลุ่มโรคและภัยสุขภาพเท่านั้นที่กรมควบคุมโรค ต้องเฝ้าระวัง ยังมีภัยสุขภาพอื่นๆ อีก ทั้งปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่ต้องป้องกันปัญหาสุขภาพจากฝุ่น แต่จริงๆเรื่องนี้ต้องทำทั้งระบบในการป้องกันปัญหา ทั้งการปรับเปลี่ยนรถให้ได้มาตรฐาน ไม่ปล่อยควันไอเสียที่มีผลต่อสภาพอากาศ ฯลฯ “รวมทั้งเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า แม้ขณะนี้จะมีการควบคุมการระบาดได้ แต่ยังมีเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งพบว่า คนมักไม่ให้ความสำคัญ เมื่อถูกสุนัข หรือแมวกัดข่วน หรือแม้แต่ถูกเลียบาดแผล กลับไม่รีบไปฉีดวัคซีนป้องกัน ทั้งที่สามารถลดการเสียชีวิตได้ เรื่องนี้จึงต้องเฝ้าระวังและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะอย่าลืมว่า เรายังมีสุนัขจรจัดอยู่ ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้”นพ.สุวรรณชัย กล่าวทิ้งท้าย

สิ่งสำคัญนอกจากภาครัฐจะเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคต่างๆแล้ว ประชาชนอย่างเราก็ต้องดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเองด้วยเช่นกัน

ที่มาข้อมูลและภาพ : pptvhd36.com

Tags : รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล รับวิเคราะห์ spss รับทำงานวิจัย รับทําวิทยานิพนธ์ รับทำ spss รับแก้ไขงานวิจัย รับทำงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล spss รับสรุปงานวิจัย รับทํางานวิจัยด่วน จ้างทําวิจัย รับทํางานวิจัย รับทำวิจัยเชียงใหม่ รับทำวิจัย รับจ้างทําวิจัย รับวิเคราะห์ spss ราคา รับทําสารนิพนธ์ วิเคราะห์spss รับวิเคราะห์ข้อมูล รับคีย์ข้อมูลspss ชุด ละ รับทำ spss ด่วน รับแปลผล spss รับจ้างrun spss วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม งาน คีย์ ข้อมูล spss รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ spss รับวิเคราะห์ spss รับทําวิจัย รับทําวิทยานิพนธ์ รับจ้าง run spss รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

Konchangfuns.com เพื่อสาธารณะประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่สังคมไทย