รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ความหมายของนโยบายสาธารณะ (Public Policy)

นโยบายสาธารณะ เป็นคำที่แปลมาจากคำว่า Public Policy บางครั้งก็แปลว่า นโยบายของรัฐ นโยบายมหาชน แต่ส่วนมากภาษาพูดนิยมใช้คำว่า “นโยบาย” ไม่ว่าเรื่องที่สนทนากันจะเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจหรือองค์กรของรัฐจะใช้คำเดียวกัน โดยหลักแล้วถ้าใช้คำว่านโยบายสาธารณะจะเป็นเรื่องเฉพาะของรัฐบาล หรือคณะผู้บริหารประเทศ ดังนั้น เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ตรงกัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มความหมาย ดังนี้

กลุ่มความหมายแรก หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทำของรัฐบาล ผู้ที่ให้นิยามในแนวนี้ เช่นเดวิด อีสตัน (Davis Easton, 1953:129) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ อำนาจในการจัดสรรค่านิยมของสังคมทั้งมวลและผู้ที่มีอำนาจในการจัดสรร คือ รัฐบาล และสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำเป็นผลมาจาก “การจัดสรรค่านิยมของสังคม” ในขณะที่ เจมส์ แอนเดอร์สัน (Anderson. 1994:1) ให้ความหมายไว้ว่า นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางการกระทำ (course of action) ของรัฐเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น ความยากจน การผูกขาดตัดตอนทางอุตสาหกรรมหรือสินค้าทางการเกษตร (Anderson. 1970:1) ซึ่ง ไอรา ชาร์แคนสกี้ (Sharkansky. 1971:1) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลกระทำ ได้แก่ ขอบข่ายของบริการสาธารณะ กฎข้อบังคับในกิจกรรมของบุคคลและหน่วยงานต่างๆการเฉลิมฉลองในโอกาสและเทศกาลที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ การควบคุมกระบวนการกำหนดนโยบายหรือการกระทำทางการเมืองอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม โธมัส อาร์ ดาย (Thomas R. Dye. 1984) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทำหรือไม่กระทำ ในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำจะครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร และกิจกรรมที่ทำขึ้นบางโอกาส ในส่วนที่รัฐบาลเลือกไม่กระทำก็ถือเป็นนโยบายสาธารณะ เช่น การที่รัฐบาลบางประเทศยกเลิกนโยบายการเกณฑ์ทหาร

กลุ่มความหมายที่สอง หมายถึง แนวทางเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ผู้ที่ให้นิยามในแนวนี้ เช่น ลินตัน คอล์ดเวลล์ (Lynton Caldwell. 1970:1) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ บรรดาการตัดสินใจอย่างสัมฤทธิผลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่สังคมจะเข้าดำเนินการยินยอม อนุญาตหรือจะห้ามมิให้กระทำ ในขณะที่ วิลเลียม กรีนวูด (William Greenwood. 1965:2) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ การตัดสินใจขั้นต้นเพื่อที่จะกำหนดแนวทางกว้าง ๆ เป็นการทั่วไป เพื่อนำเอาไปเป็นแนวทางให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ อาร์. เจ. เอส. เบเกอร์ (R.J.S. Baker, 1972:15) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ การตัดสินใจของรัฐบาลว่าจะทำอะไร แต่อย่างไรก็ตาม อาทิตย์ อุไรรัตน์ (2526:11) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางที่รัฐบาลประเทศหนึ่ง ๆ ได้ตัดสินใจ เลือกแล้วว่าจะนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในสถานการณ์แวดล้อมของสังคม

กลุ่มความหมายที่สาม หมายถึง แนวทางหรือหนทางในการกระทำของรัฐบาล ผู้ที่ให้นิยามในแนวนี้ เช่น ชาร์ลส์ จาคอป (Charles Jacop, 1966:3) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ หลักการ แผนงาน หรือแนวทางการกระทำต่าง ๆ ในขณะที่ ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ กับอับราฮัม แคปแลน (Harold Lasswell & Abraham Kaplan. 1970:71) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ แผนงาน หรือโครงการที่ได้กำหนดขึ้น อันประกอบด้วย เป้าหมาย คุณค่า และการปฏิบัติต่างๆ จะอย่างไรก็ตาม ทินพันธุ์ นาคะตะ (2526:102) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ โครงการที่รัฐบาลกำหนดขึ้นเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติในการจัดสรรคุณค่าต่างๆ ให้แก่สังคม alt

สรุปได้ว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมของรัฐบาลที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยสังคมส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ หรือบางนโยบายมีผลกระทบต่อคนเกือบทุกคนเช่น นโยบายเกี่ยวกับภาษี การป้องกันประเทศ ซึ่งนโยบายสาธารณะเป็นกระบวนการ กล่าวคือ เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง ยากที่จะชี้ชัดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของนโยบายก็ไม่แน่นอน นักวิชาการเห็นตรงกันว่านโยบายสาธารณะมีลักษณะที่ต่อเนื่อง มีการแปรเปลี่ยนและมีวิวัฒนาการ เป็นต้น

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS