รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
องค์ประกอบนโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล มีนักวิชาการหลายท่านอธิบายถึงองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ ดังนี้

ไลน์เบอร์รี่ (R. Lineburry .1971) ได้จำแนกองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะไว้ 5 ประการ คือ 1) นโยบายต้องมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน วัตถุประสงค์จำเป็นต้องมีอยู่เสมอ และมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม 2) มุ่งเสนอขั้นตอนของพฤติกรรม อันเป็นส่วนของแผนงานที่ต้องการให้เกิดขึ้น 3) ต้องกำหนดการกระทำต่าง ๆ ที่ต้องเลือกนำมาปฏิบัติ และการปฏิบัติดังกล่าวนี้จำเป็นต้องให้สอดคล้องทั้งเงื่อนเวลา และสถานที่ 4) ต้องมีการประกาศให้บุคคลทั่วไปรับรู้หรือรับทราบ ซึ่งประกาศดังกล่าวอาจออกมาในรูปจัดการพิมพ์อย่างเป็นงานเป็นการ แถลงต่อรัฐสภาหรือการแถลงผ่านสื่อมวลชน เป็นต้น และ5) นโยบายต้องมีการดำเนินการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนของการกระทำที่ได้ตัดสินใจไว้แล้ว

ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ กับ อับราฮัม แคปแลน (Harold Lasswell & Abraham Kaplan. 1970:72) ได้จำแนกองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะไว้ ดังนี้ 1) เป็นแผนงานของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นแผนที่กำหนดขึ้นมาใหม่ในรัฐบาลนั้น หรือเป็นแผนงานของรัฐบาลชุดก่อนชุดปัจจุบันยอมรับนำมาใช้สานต่อ 2) เป็นแผนงานหรือโครงการที่ระบุกิจกรรมไว้อย่างชัดแจ้งและระบุไว้ล่วงหน้าด้วย ทั้งนี้เพื่อแยกแยะให้เห็นความแตกต่างกับการระบุแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะการกำหนดเป็นแผนงานและโครงการนั้นจะต้องมีการศึกษาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ทุกด้านก่อน และ 3) แผนงานดังกล่าวต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของชาติ คุณค่าอย่างหนึ่งอย่างใด และการปฏิบัติของรัฐบาลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

อาทิตย์ อุไรรัตน์ (2526:11-13) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะมีองค์ประกอบ คือ นโยบายสาธารณะจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน (สอดคล้องหรือสนองความต้องการของประชาชนเป็นส่วนรวม) ต้องมีลักษณะเป็นแนวทางหรือหลักการที่จะทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้สามารถบรรลุผลสำเร็จ (มีผลเป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะกรณีหรือเฉพาะบุคคล) แนวทางเลือกในการตัดสินใจเพื่อจะกระทำหรืองดเว้นไม่กระทำ ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่น่าจะเป็นไปได้ (ไม่ใช่เพ้อฝัน)

สรุปได้ว่า นโยบายสาธารณะมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ เป็นแนวทางปฏิบัติงานของรัฐบาล โดยที่รัฐบาลได้ตัดสินใจเพื่อให้มีการกระทำหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้น จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างดีที่สุด มีเป้าหมายที่ชัดเจน แน่นอน และเป้าหมายนั้น ๆ จะต้องสอดคล้องหรือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม ความเป็นไปได้ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ นโยบายที่กำหนดขึ้นนั้นต้องมีข้อมูลว่าทรัพยากรที่ใช้หรือแนวทางปฏิบัติ จะต้องมีหรือสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้ มีการประกาศให้ประชาชนรับรู้ อาทิเช่น การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา การให้สัมภาษณ์ โดยผ่านสื่อมวลชน การแถลงข่าว เป็นต้น

องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ ได้มีนักวิชาการเสนอแนวคิดไว้หลากหลาย แต่กล่าวโดยสรุปมีอยู่ 4 องค์ประกอบหลัก กล่าวคือ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐบาล โดยนโยบายนั้นจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน แน่นอน สอดคล้องและตอบสนองต่อประชาชนโดยรวม และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีทรัพยากรที่พร้อม สุดท้ายต้องมีการประกาศให้ประชาชนได้รับรู้

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS