รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาและอุปสรรคของการศึกษานโยบายสาธารณะ

กระบวนการศึกษานโยบายสาธารณะจำเป็นต้องมีการศึกษามาจากศาสตร์อื่น ๆ ประกอบไปด้วยในส่วนของศาสตร์ที่มาเกี่ยวข้องจะมีข้อจำกัดหลายประการที่จะสามารถทำให้การศึกษานโยบายสาธารณะไม่ประสบความสำเร็จได้ โดยสามารถแยกประเภทของปัญหาและอุปสรรคได้ดังนี้

1. ปัญหาด้านประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายของรัฐบาล

การกำหนดนโยบายสาธารณะเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายรัฐ มีจุดประสงค์ของการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการแก้ไขพัฒนาประเทศ ดังนั้นฝ่ายรัฐบาลจะต้องมีความสามารถที่เพียงพอหรือการนำเสนอวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต่อการกำหนดรูปแบบนโยบายสาธารณะ

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุด ความสามารถในการกำหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลคือ การที่รัฐบาลสามารถแยกภาพรวมของประเทศให้ออกว่า การกำหนดนโยบายสาธารณะในแต่ละช่วงเวลาจะมีศักยภาพเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาหรือจะทำการพัฒนาในส่วนใดบ้างเช่น ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

ดังนั้นการกำหนดนโยบายสาธารณะในช่วงระยะยาว รัฐบาลจะต้องกำหนดมาตรการหรือกิจกรรมเข้ามาเพื่อเป็นการรองรับนโยบายที่ได้กำหนดขึ้น สำหรับปัญหาที่พบบ่อยต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลที่ผ่านมาในอดีตคือ รัฐบาลยังไม่มีศักยภาพที่จะสามารถพยากรณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดให้เป็นรูปธรรมที่เป็นจริงขึ้นมาได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในประเทศอย่างไม่คุ้มค่า ยกตัวอย่างเช่น นโยบายสาธารณะในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อรัฐได้ดำเนินนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรได้ดีแล้ว การผลิตทางการเกษตรจะมีปริมาณมากจึงทำให้สินค้าทางการเกษตรเกิดการล้นตลาดและเป็นที่มาของราคาสินค้าตกต่ำ ซึ่งทางรัฐบาลไม่ได้คำนึงถึงการออกนโยบายในการรองรับผลการของการดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก

2. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

การกำหนดนโยบายของรัฐจะต้องอาศัยตัวแปรเพื่อพยากรณ์นโยบายสาธารณะว่าสมควรที่จะกำหนดนโยบายในรูปแบบใดถึงจะเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการใช้พื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นตัวแปรประกอบในการกำหนดนโยบายสาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้แต่มักจะเกิดปัญหาทางด้านความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกเพราะปัจจัยหลักในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะต้องอ้างอิงข้อมูลพื้นฐานบางอย่างจากเศรษฐกิจโลก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ผันผวนทางเศรษฐกิจโลกเมื่อใด ประเทศก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น การแปรปรวนทางด้านค่าเงิน การผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศหรือการกำหนดค่าราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งพื้นฐานเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อเนื่องในส่วนของปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานร่วมด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารประเทศ

3. ปัญหาของสภาพแวดล้อมของสังคมประเทศ

ภายในสังคมหนึ่งจะประกอบไปด้วยหลายกลุ่มสมาชิก ซึ่งมีความต้องการที่หลากหลายกันไปตามความต้องการของแต่ละกลุ่มสมาชิก ดังนั้นจะเห็นว่าในการกำหนดนโยบายสาธารณะจะต้องสามารถสนองตอบต่อกลุ่มสมาชิกหนึ่ง ๆ ได้ ซึ่งในทางปฏิบัติมีความเป็นไปได้ยากเพราะนโยบายสาธารณะมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองสมาชิกต่าง ๆ ภายในสังคมเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกต่าง ๆ ภายในสังคม เพราะนโยบายที่รัฐกำหนดมาดำเนินการนั้นจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ครบทั้งหมด จึงทำให้ตั้งสมมุติฐานได้ว่า การกำหนดนโยบายของรัฐที่สมบูรณ์นั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากของรัฐต่อในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่จะสามารถตอบสนองทุกกลุ่มสมาชิกในสังคมได้ นอกเสียจากว่ากลุ่มสมาชิกจะมีแนวทาง กรอบความคิดหรือวัฒนธรรมเดียวกันภายในสังคม ก็จะทำให้การกำหนดนโยบายของรัฐนั้นสามารถประสบความสำเร็จต่อการบริหารนโยบายได้

4. ปัญหาการกำหนดนโยบายของรัฐที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความจริงของสังคม

หลักในการกำหนดนโยบายสาธารณะ คือ รัฐมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเป็นหลัก โดยมีการกำหนดภาพรวมของปัจจัยหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประเด็นสำคัญ จะกล่าวได้ว่าปัญหาในการกำหนดนโยบายสาธารณะนั้นรัฐอาจไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอและไม่แท้จริงจากพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา หมายความว่า นโยบายของรัฐจะถูกกำหนดขึ้น ในรูปแบบของการรวมอำนาจหรือมีรูปแบบการสั่งการแบบบนลงล่างเสมอมาคือ รูปแบบการกำหนดนโยบายจะถูกกำหนดขึ้นแบบเบ็ดเสร็จจากรัฐบาลโดยตรง สังเกตได้ว่าการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแล้วนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาในส่วนของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติและจะมีผลต่อเนื่องไปยังกลุ่มชนต่าง ๆ ที่จะได้รับการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงกับความต้องการสำคัญ เพราะสภาพปัญหาที่แท้จริงนั้นไม่ได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้กำหนดนโยบาย จึงทำให้การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาไม่เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง ซึ่งถือว่าได้เกิดการสูญเปล่าทางการบริหารนโยบาย การกำหนดนโยบายที่ดีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการกำหนดนโยบายตามความต้องการและความจำเป็นของแต่ละกลุ่มสมาชิกในสังคม ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย รัฐบาลหรือตัวแทนประชาชนจากแต่ละภูมิภาคเข้ามามี ส่วนร่วมและนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องต่อรัฐบาล

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS