รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อาหารเสริม (Complementary Food) คือ อาหารเสริมตามธรรมชาติที่จะให้เด็กทารกอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 1 ปี โดยให้ควบคู่กับนมแม่หรือนมผงดัดแปลงสำหรับทารก เพื่อให้ทารกมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดสารอาหาร โดยที่อาหารเสริม เป็นอาหารที่ใช้เสริมจากอาหารหลักในภาวะขาดสารอาหาร สำหรับวัยอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ นอกจากนี้คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้บัญญัติศัพท์ขึ้นมาสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) ว่าหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่กินเพื่อเสริมอาหารหลักที่กินตามปกติ (หมอชาวบ้าน, 2540: 12-13)

ความแตกต่างระหว่างอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (Functional Food) กับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ (Nutritious Food) คำว่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพหรืออาหารเชิงพันธุภาพ (Functional Food) หมายถึง อาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกเหนือจากคุณค่าสารอาหารที่เราบริโภคกันโดยปกติทั่วไป ซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการป้องกันหรือลดอัตราความเสี่ยงต่อการบริโภคและรักษาโรค ตลอดจนเสริมสุขภาพที่ดีอยู่แล้วให้คงประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น ส่วนอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ (Nutritious Food) หมายถึง อาหารหลัก 5 หมู่ที่บริโภคกันเป็นปกติ ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เติบโตแข็งแรงและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย นอกจากนี้อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ยังหมายถึง อาหารหรือเครื่องดื่มที่บรรจุในรูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทั้งชนิดที่เป็นเม็ด ผงหรือน้ำ ใช้รับประทานหรือดื่มเพื่อเป็นอาหารเสริมนอกเหนือจากอาหารมื้อหลักเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพ โดยผู้ที่ใช้ส่วนมากเป็นผู้ที่มีสุขภาพปกติไม่ใช่ผู้ป่วย จัดเป็นอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 90 (พ.ศ. 2528) อาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ คือ อาหารเสริมประเภทบำรุง เช่น นมผึ้ง โสม สมุนไพร และรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่รับประทานเพื่อเพิ่มสารอาหารที่ขาดหายไป เช่น วิตามินต่างๆ และอาหารเสริมอีกประเภทหนึ่งคือ อาหารเสริมประเภทหวังผลเฉพาะทาง เช่น สารสกัดจากกระเทียม สาหร่ายเกลียวทอง น้ำมันปลา อาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า อาหารทางการแพทย์ เป็นหมวดที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาแต่ไม่ใช่ยา เพราะไม่มีคุณสมบัติในการรักษาแต่จะเน้นที่การป้องกันมากกว่า (ปราณี ใจอาจ, 2540: 177-179)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดมีหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีการโฆษณาสรรพคุณต่างๆนานา และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แบ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไว้ 4 ประเภท (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2541) ได้แก่

1. อาหารเสริมที่มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ จะต้องมีปริมาณการบริโภคในแต่ละวันไม่เกินค่าสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย

2. อาหารเสริมที่มีอยู่ในรูปสารอาหารต่างๆ ที่มีสูตรแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่ใช้กับบุคคลบางประเภท เช่น ผู้ป่วยเฉพาะ หรือผู้ที่มีสภาพผิดปกติทางร่างกาย รวมทั้งผู้สูงอายุหรือสตรีมีครรภ์ กรณีเช่นนี้จัดเป็นอาหารทางการแพทย์ ซึ่งจะต้องแสดงฉลากว่าใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์

3. อาหารเสริมที่ได้จากธรรมชาติ ที่มีสารอาหารบางอย่างสูงเป็นพิเศษตามธรรมชาติ หากมีข้อมูลแสดงว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายเป็นอาหารได้โดยไม่ต้องแสดงสรรพคุณใดๆที่ฉลากหรือแม้กระทั่งการโฆษณา แต่ให้มีการจำหน่ายเช่นเดียวกับอาหารทั่วไป

4. อาหารประเภทที่ได้จากการนำเอาอาหารที่มีสารอาหารบางอย่างตามธรรมชาติหลายชนิดมาผสมกัน ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น นมผึ้ง Royal Jelly น้ำมันปลา กระเทียมสังเคราะห์ กากใย รำข้าว สาหร่ายเกลียวทอง สาหร่ายทะเล น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส วิตามินอี วิตามินซี แคลเซียม และเห็ดหลินจือ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะทำงานด้วยกระบวนการที่สานความแข็งแรงให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้ครบทุกส่วนของร่างกาย ดังนั้นหลักการที่ถูกต้องของการรับประทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนั้น คือการรับประทานอย่างต่อเนื่องเป็นกิจวัตร (ฐานเศรษฐกิจ, 2542: 29)

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้บริโภคควรตระหนัก คือ ไม่ควรยึดติดอาหารเสริมเป็นอาหารหลักหรือใช้แทนอาหารหลัก 5 หมู่ แต่ในทางตรงกันข้ามหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรเลือกอาหารเสริมให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและการดำเนินชีวิตของตนเอง และควรทำการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยอาจขอคำปรึกษาจากนักโภชนาการ แพทย์หรือเภสัชกรเสียก่อน และต้องไม่ลืมรับประทานอาหารหลัก 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (ผู้จัดการรายสัปดาห์, 2541: 19)

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS