รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์

        การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่ควรกระทำอย่างยิ่ง เพราะนโยบายจะทำให้บุคลากรทุกคนทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน แม้ว่าองค์การจะไม่สามารถกำหนดนโยบายได้ครบทุกด้าน หรือทุกแง่มุมของการบริหารก็ตาม การกำหนดนโยบายจะทำให้บุคลากรได้ทราบถึงปรัชญาในการดำเนินขององค์การได้ทราบวัตถุประสงค์ ตลอดจนแนวทางต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในการกำหนดนโยบายนั้นมีเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ

         1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย ดังนี้
                 1.1ค่าจ้างที่ยุติธรรม (Fair wage) ในข้อนี้ย่อมเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการที่คนทำงานก็เพราะต้องการค่าจ้าง และคนยินดีจะทำงานอย่างหนึ่งก็เพราะเห็นว่าค่าจ้างนั้นยุติธรรมและเหมาะสมกับความเหนื่อยยากในการทำงาน
                 1.2 สภาพการทำงานที่ดี (Working Conditions)
                 1.3 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Security)
                 1.4 การมีส่วนร่วมในการบริหาร (Participation)
                 1.5 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้า (Opportunity of Advancement)
                 1.6 ต้องการให้ตนเองมีความสำคัญ (Individual Significance)
                 1.7 ความสำคัญของกลุ่ม (Group Feeling of Significance)
         2. การกำหนดนโยบายจะต้องครอบคลุมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
         3. การกำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

         ขั้นตอนในการกำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น พอลและเฟธ ฟิเกอรส์ (Paul and Falth Pigors) ได้เสนอไว้ดังนี้คือ

         1. การริเริ่มนโยบาย (Initiating a Policy) ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์กิจกรรมมิได้เริ่มจากการจ้างหรือสรรหาบุคคลเข้ามาทำงาน แต่เริ่มที่การกำหนดนโยบายว่าจะทำงานอะไร และจะจ้างใครมาทำ นั่นก็คือ การกำหนดนโยบายแนวความคิดหรือมีความริเริ่มก่อน

         2. การหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (Fact-Finding) เมื่อเกิดความคิดริเริ่มแล้ว ในขั้นต่อมาจะต้องมีการหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่จะกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อให้นโยบายที่กำหนดขึ้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และให้ประโยชน์อย่างแท้จริง

         3. เสนอนโยบายต่อผู้บริหารสูงสุด (Recommending a Policy to Top Management) การที่นโยบายจะมีการประกาศใช้หรือไม่อยู่ที่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจะยอมรับนโยบายนั้นหรือไม่ จึงจำเป็นต้องมีการเสนอแนวความคิดข้อเท็จจริงและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาคือ

         4. การเขียนนโยบาย (putting a Policy in Writing) เมื่อผู้บริหารสูงสุดยอมรับแนวนโยบายที่เสนอไปแล้ว ขั้นต่อมาคือ การเขียนตัวนโยบายซึ่งมีความจำเป็น เพราะนโยบายที่เขียนขึ้นนี้จะใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และเป็นภาระผูกพันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

         5. การอธิบายและอภิปรายข้อเสนอนโยบาย (Explaining and Discussing a Proposed Policy) การกำหนดนโยบายที่จะเกิดผลในการปฏิบัตินั้นจะต้องมีการอธิบาย หรือมีการอภิปรายถกเถียงกันให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เรื่องนี้นับว่าเป็นจุดอ่อนของการกำหนดนโยบายในหลายหน่วยงานที่ไม่มีการอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ ทำให้เกิดปัญหาอยู่เสมอ

         6. การอนุมัติและประกาศใช้นโยบาย (Adopting and Launching a Policy) ขั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องพิจารณาว่านโยบายที่เขียนขึ้น และมีการอธิบายและอภิปรายถกเถียงกันแล้ว มีความเหมาะสมที่จะประกาศใช้หรือไม่เพียงไร ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจะต้องเป็นผู้อนุมัติและประกาศใช้นโยบายเพื่อให้นโยบายได้รับการยอมรับ

         7. การเผยแพร่นโยบายให้ทราบทั่วหน่วยงาน (Releasing a Policy Throughout the Company) ผู้บริหารบางคนอาจไม่ต้องการเผยแพร่นโยบายด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน อย่างไรก็ตามนโยบายการบริหารงานบุคคลจำเป็นต้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การทุกระดับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและยึดถือนโยบายเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

         8. การปฏิบัติตามนโยบาย (Administering a Policy) การกำหนดนโยบายจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติตามนโยบาย ข้อความพิจารณาที่สำคัญประการหนึ่งในการกำหนดนโยบายก็คือ นโยบายที่กำหนดออกมานั้นจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้ คือจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นจริงในสังคมมิใช่กำหนดขึ้นโดยไม่คำนึงว่าจะปฏิบัติได้หรือไม่ก็ตาม

         9. การติดตาม (Follow-up) ข้นตอนนี้สืบเนื่องจากขั้นตอนที่แล้ว คือการที่จะทราบว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายหรือไม่ จะต้องมีกาตรวจสอบและติดตามว่ามีการนำนโยบายที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติหรือไม่เพียงไร มีปัญหาหรืออุปสรรคในการนำนโยบายไปปฏิบัติในด้านใดบ้าง การติดตามเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และทำเป็นระบบจึงจะให้ประโยชน์ นโยบายส่วนมากมักขาดระบบการติดตามและการรายงานความก้าวหน้าในการนำโยบายไปปฏิบัติ

         10. การประเมินผลนโยบาย (Evaluating an Existing Policy) การประเมินผลนโยบายเป็นการชี้ให้เห็นว่า นโยบายที่กำหนดขึ้นนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมทั้งเป็นการตัดสินว่านโยบายที่กำหนดขึ้นมีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ การประเมินผลนโยบายจึงมีความสำคัญยิ่ง แต่ในทางปฏิบัติมักไม่ค่อยมีการประเมินผลนโยบายกันอย่างจริงจัง

         11. การปรับปรุงหรือการกำหนดนโยบายใหม่ (Restating or Reformulating a Policy) นโยบายนั้นกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเวลาเปลี่ยนไปนโยบายก็อาจะต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสม หรือเมื่อปฏิบัติตามนโยบายไปแล้ว พอประเมินผลนโยบายออกมา อาจพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบายใหม่

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS