รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ความแตกต่างระหว่างนโยบายกับวิธีปฏิบัติงาน

         ความสับสนมากที่สุดในการอธิบายนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือ ความแตกต่างระหว่างคำว่า นโยบาย (policy) กับวิธีปฏิบัติงาน (procedure) ความสับสนเกิดขึ้นเนื่องจากมีการใช้คำทั้งสองทดแทนกัน ทำให้เกิดความสงสัยว่าขอบเขตของทั้งสองคำนี้มีความหมายครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ มากน้อยเพียงไร และข้อกำหนดอย่างไรที่เรียกว่าเป็นนโยบายอย่างไรเป็นวิธีปฏิบัติงาน เพราะบางครั้งไม่มีคำอธิบายที่สามารถแยกคำทั้งสองออกจากกันโดยแน่ชัด อย่างไรก็ตามได้มีผู้ให้คำอธิบายความแตกต่างของนโยบายและวิธีปฏิบัติไว้ค่อนข้างชัดเจน เช่น สจวร์ท พี บลูม (Stuart P. Bloom) ได้อธิบายว่า นโยบายเป็นจ้อความที่ให้แนวทางที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างคงเส้นคงวา โดยไม่ต้องสอบถามผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป ในลักษณะเช่นนี้นโยบายจะกำหนดกรอบในการมอบหมายอำนาจในการตัดสินใจ ขจัดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น ลดความไม่แน่นอนในการปฏิบัติงา และเป็นพื้นฐานที่จะกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งถึงวัตถุประสงค์ยะยะยาวและเป้าหมายระยะสั้น

         สำหรับวิธีปฏิบัติงานนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะบอกให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าจะปฏิบัติงานแต่ละอย่างหรือหลายอย่างได้อย่างไร ต้องปฏิบัติหรือต้องทำอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ทำ และต้องทำเมื่อไร วิธีปฏิบัติงานจึงเป็นการบรรยายให้ทาบถึงงานต่าง ๆ ที่ต้องการทำโดยผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งหรือหลายคน หรือเป็นรายละเอียดของงานหรือกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงาน วิธีปฏิบัติงานจะบอกให้ทราบว่า มีงานอะไรบ้างที่ต้องทำ และมีมาตรฐานกำหนดไว้หรอไม่อย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับวิธีปฏิบัติงานจึงมีลักษณะดังนี้คือ นโยบายจะเป็นตัวกำหนดแนวทาง (guidelines) ส่วนวิธีปฏิบัติงานจะเป็นตัวกำหนด ตัวนำหรือพาหะ หรือเครื่องมือในการนำโนบายไปปฏิบัติ (vehicles for implementing policies)

         ในทัศนะของทอร์ริงตันและฮอลเห็นว่า ไม่มีการแบ่งแยกที่แน่ชัดว่าขอบเขตของกระบวนการบริหารในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร แต่ทั้งนโยบายและวิธีปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนอันต่อเนื่องใน 4 ขั้นตอนของของกระบวนการบริหารหรือกระบวนการจัดการ (management action)

         ความหมายและตัวอย่างเกี่ยวกับลักษณะของนโยบายและวิธีปฏิบัติงานนั้น ทอร์ริงตันและฮอล ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนดังนี้คือ นโยบาย หมายถึง การประกาศแนวทางการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (A declared course of action to be taken in the future) ส่วนวิธีปฏิบัติงานนั้นหมายถึงเครื่องมือที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติ (A drill to implement policy) สำหรับตัวอย่างของนโยบายและวิธีปฏิบัติได้อธิบายไว้ชัดเจน โดยใช้นโยบายการรับคนเมื่อมีตำแหน่งโดยจะพิจารณาหรือให้สิทธิผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อน ในส่วนของนโยบายจะกำหนดไว้ดังนี้คือ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบสูงสุดของพนักงานต่อความสำเร็จของหน่วยงาน จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ตำแหน่งงานที่ว่างลงทุกตำแหน่งจะประกาศให้พนักงานในหน่วยงานทราบก่อน การรับสมัครผู้สมัครจากภายนอกหน่วยงานจะกระทำหลังจากได้สัมภาษณ์ผู้สมัครจากภายในหน่วยงานเสร็จสิ้นเท่านั้น

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS