รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

         การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นเรื่องจำเป็น แต่ก่อนที่จะทำการวางแผนควรทำความเข้าใจถึงแนวความคิดพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

         1. องค์การและหน่วยงานย่อยต่าง ๆ จะต้องดำเนินการอย่างได้ผล เจริญก้าวหน้ามีเป้าหมายในการดำเนินงาน โดยมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิผลและประหยัด
         2. จะต้องทราบแน่ชัดถึงความต้องการทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดในองค์การและทำการวางแผนเพื่อตอนสนองความต้องการเหล่านั้นให้ได้
         3. เตรียมเพื่อทำให้เกิดผลประโยชน์ในการพัฒนาองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
         4. จัดให้มีระบบการทำงานที่ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์จากศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มากที่สุด
         5. จัดให้สภาพแวดล้อมที่เชิญชวนให้บุคคลสนใจเข้ามาทำงานและหาวิธีที่จะรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่กับองค์การตลอดไป

         ข้อควรพิจารณาเบื้องต้นในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
         การที่จะวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัยใช้ประโยชน์ได้นั้นจะต้องมีข้อพิจารณาที่สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
         1. องค์การจะต้องมีระบบข้อมูลทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ และทันสมัย มีระบบการเก็บทะเบียนประวัติที่ดี
         2. องค์การจะต้องมีเครื่องมือหรือเทคนิคในการพยากรณ์ที่ดีสามารถพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และสามารถคำนวณได้ทันเวลาที่ต้องการจะใช้ข้อมูล
         3. องค์การต้องสามารถคำนวณปริมาณงานที่แต่ละคนทำได้ในแต่ละวันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS