รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
สาเหตุที่ต้องการทำการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

         การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในองค์การขนาดใหญ่ ถ้าขาดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะทำให้องค์การใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการวางแผนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

         1. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสมรรถภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การไม่ให้บางแห่งมีคนล้นงาน และบางแห่งมีการขาดพนักงานโดยที่เมื่อมีการวางแผนแล้ว จะทราบว่าต้องการคนเท่าไร คนที่ต้องการจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ต้องการคนมาใช้ในเดือนใด พ.ศ. ใด กับงานนั้น ๆ และทางองค์การสามารถใช้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         2. เพื่อประโยชน์ในด้านพนักงานเอง จะได้ทราบว่าเขาควรพัฒนาตนเองไปในทางใดให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ สิ่งที่เป็นผลตามมาคือ พนักงานจะพยายามทำให้จุดประสงค์ส่วนตัวของเขาสอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์การ ทำให้พนักงานมีขวัญดี มีความพอใจในการทำงานสูง เขาได้ทราบโอกาสก้าวหน้าในองค์การ

         3. เพื่อช่วยให้องค์การมีประสิทธิภาพในการดำเนินการว่าจ้างแผนกการว่าจ้างจะได้จัดทำแผนการว่างจ้างของตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการคน เช่น ต้องการพนักงานเพิ่มเติมในเดือนมกราคมของปีถัดไป แผนกบุคคลจะได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกในเดือนกันยายนเพื่อให้สามารถบรรจุพนักงานในเดือนมกราคมได้ทันเวลา

         4. เพื่อเป็นประโยชน์แก่งานฝึกอบรม บางครั้งในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้น เมื่อทราบปริมาณกำลังคนที่ต้องการแล้ว ก็ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะต้องไปคัดเลือกนพนักงานจากภายนอก อาจจะใช้วิธีการคัดเลือกจากภายในก็ได้ เมื่อผู้บริหารได้คัดเลือกแล้ว ก็จะให้งานฝึกอบรมจัดการอบรมบุคคลที่คุณสมบัติที่เหมาะสมดังกล่าวให้สามารถทำงานใหม่ได้ หรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือ เมื่อมีการวางแผนแล้วทำให้งานฝึกอาบรมสามารถวางแผนการจัดโครงการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเวลาที่รับพนักงานใหม่ เช่น พนักงานโดยทั่วไปจะจัดให้มีการปฐมนิเทศในเดือนใด เป็นต้น

         5. เพื่อให้ประเทศชาติได้มีกำลังคนที่ต้องการแล้ว การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในระดับชาติ จะยิ่งมีความสำคัญมาก ถ้าจะได้มีการวางแผนระยะยาวไว้ นั่นหมายถึงการสร้างอุปสงค์ (Demand) และมีอุปทาน (Supply) ทางด้านกำลังคนมาให้ได้อย่างสอดคล้องต้องกัน เช่น เปิดการศึกษาอบรมในทุกระดับให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของคนในชาติ ตัวอย่างเช่น ประเทศของเรามีความต้องการทางด้านแพทย์เป็นจำนวนมาก รัฐบาลก็ต้องเปิดสอนวิชาทางด้านนี้ในมหาวิทยาลัยให้มีผู้สำเร็จการศึกษาออกไปให้พอกับความต้องการของชาติ เป็นต้น

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS