รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
จุดประสงค์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

         1. เพื่อทดแทนพนักงานเก่าที่ออกไปในตำแหน่งหนึ่ง ๆ ในกรณีนี้ควรจะพิจารณาถึงการที่พนักงานเก่าที่ออกไปนั้น ออกด้วยสาเหตุอะไรบ้าง ซึ่งยอมมาจากสาเหตุหลายประการ ดังต่อไปนี้
              1.1 เกษียณอายุ
              1.2 ตาย
              1.3 ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
              1.4 ถูกโอนหรือย้ายงานให้ไปทำงานในตำแหน่งอื่นซึ่งอยู่ในระดับเดียวกัน
              1.5 ขอลาไปศึกษาต่อ
              1.6 ลาออก

         2. เพื่อประโยชน์ในอนาคตขององค์การ กล่าวคือในอนาคตองค์การจะมีการขยายปริมาณงานให้มากกว่าเดิม ซึ่งจำเป็นจะต้องมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นเพื่อมารองรับงานเหล่านั้นเช่นเดิม ทางองค์การมีปริมาณการผลิตสินค้า 100,000 หน่วยต่อปี และจากการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์การพบว่า ความต้องการของสินค้าชนิดนั้น ยังคงมีอยู่จำนวนมาก ทางองค์การจึงวางเป้าหมายไว้ว่าในปีหน้าจะเพิ่มการผลิตเป็น 150,000 หน่วย เพราะฉะนั้น ถ้าพิจารณาอย่าง่าย ๆ จะเห็นว่าต้องการพนักงานเพิ่มอีก 50% ส่วนพนักงานอื่น ๆ ก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ทางองค์การจึงต้องมีการวางแผนกำลังคนอีกหลาย ๆ ชนิด เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ 150,000 หน่วย ตามที่ต้องการ

         3. เพื่อได้มาซึ่งบุคคลใหม่ ที่ทางองค์การต้องการสำหรับงานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะคนเก่าที่มีอยู่อาจไม่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมหรือเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการทำงาน จึงทำให้ต้องการพนักงานที่มีความรู้ใหม่เข้ามาช่วยให้องค์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ในปัจจุบันได้มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลาย และทางองค์การก็ต้องการบุคคลที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย จึงต้องมีการวางแผนองค์การว่าจะเปลี่ยนจากระบบการทำงานโดยอาศัยคนมาใช้คอมพิวเตอร์ในปีใด เพื่อให้การวางแผนกำลังคนจะได้สอดคล้องกัน

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS