รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

         ก่อนที่จะทำการวางแผน สิ่งที่ต้องมีก็คือ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น ที่อยู่ อายุ เพศ ประวัติการทำงานและอื่นๆ นอกจากนี้องค์การยังต้องมีระบบค่างจ้างเงินเดือน และเกณฑ์หรือระเบียบการประเมินผลงาน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องพร้อมอยู่เสมอ และเรียกหาได้เมื่อต้องการ เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แล้วก็กำหนดแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ตามขั้นตอน ดังนี้

         1. กำหนดความต้องการทรัพยากรมนุษย์ ขั้นแรกที่ต้องทำดีก็คือทราบถึงความต้องการทรัพยากรมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตว่างานแต่ละชนิดของแต่ละหน่วยงานในปัจจุบันต้องการทรัพยากรมนุษย์ จำนวนเท่าใดและคาดว่าจะต้องการอีกเท่าไรในอนาคต และต้องควรมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และความสามารถอย่างไร ความต้องการนี้เป็นพื้นฐานสำหรับกิจกรรมที่คนทั้งหลายต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

         2. สำรวจและประเมินทรัพยากรมนุษย์ที่มี และ/หรือที่จะหาได้จากแหล่งข้างนอก เมื่อทราบปริมาณและประเภทความต้องการทรัพยากรมนุษย์แล้ว ก็พิจารณาว่าจะหามาได้อย่างไรในขั้นนี้จะต้องสำรวจจำนวนคนงานที่มีทั้งหมดในองค์การ และคุณวุฒิของบุคคลเหล่านี้ ตลอดจนคาดการณ์ล่วงหน้าถึงศักยภาพในอนาคตของคนพวกนี้ เพื่อหาช่องว่างที่มีและอาจหามาใส่ให้เต็มจากแหล่งอื่น ๆ ได้

         3. ฝึกอบราและพัฒนา เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะทำอย่างไรกับทรัพยากรมนุษย์ที่จัดหามาได้นี้ จะฝึกและพัฒนาเขาอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าจะทำงานได้เรื่องเหล่านี้เป็นบทบาทของการฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งควรจะเน้นคุณวุฒิและการปฏิบัติงานที่จำเป็นและให้ความสนใจต่อศักยภาพของปัจเจกชนเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ

         4. ใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้มากที่สุด หมายถึงความพยายามบรรจุแต่งตั้งคนให้ทำงานตรงกับความรู้ความสามารถของเขาหรือโยกย้ายเลื่อนขั้น สร้างรูปแบบของงานใหม่ ใช้ภาวะผู้นำโครงสร้างขององค์การและอิทธิพลต่าง ๆ ที่มีความหมายมากต่อการใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ผลขั้นนี้ มักไม่ค่อยมีใครทำ และผลที่ได้รับก็คือ องค์การมักได้คนมาทำงานไม่ตรงกับความสามารถของเขา

         5. กำหนดระเบียบเรื่องการจ่ายเงินทดแทน ผลประโยชน์ การจูงใจและการเก็บรักษาทรัพยากร การที่ได้คนดีมาไว้ในที่ทำงานนั้น ค่าจ้างหรือเงินเดือนไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาอยู่กับองค์การเสมอไป ยังต้องมีอย่างอื่น ๆ อีก เช่น การยอมรับความสามารถของเขา ความภูมิใจในความสำเร็จ และความพอใจในงานและอื่น ๆ มาประกอบ ซึ่งในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS