รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

         1. อุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือ การพยากรณ ซึ่งก่อให้เกิดการวางแผนผิดพลาดได้ง่าย ทั้งนี้เพราะมักจะมีการเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ กันขึ้นได้เสมอ เช่น ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์น้ำมัน ความเปลี่ยนแปลงด้านตลาด ได้แก่ ตลาดแรงงาน เป็นอาทิ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศตะวันออกกลางมีความต้องการแรงงานเกือบทึกประเภท ซึ่งทำรัฐบาลหันมาให้ความสนใจและส่งเสริมให้ส่งแรงงานไปต่างประเทศอย่างมีระบบ และมีระเบียบมากขึ้น และเป็นการผ่อนคลายปัญหาคนว่างงานของประเทศในส่วนหนึ่งด้วย นอกจากนั้น ความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและวิธีการบริหารก็เป็นอุปสรรคต่อการพยากรณ์ได้ ถ้าการติดตามความก้าวหน้ามีไม่พอ เช่น หน่วยงานหลายแห่งอาจจะประหยัดทรัพยากรของประเทศได้อีกมาก ถ้ารู้จักที่จะนำวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ให้เหมาะสม และถูกกาลเทศะ ในขณะเดียวกันก็จะต้องทำการพยากรณ์ให้ถูกต้องในแง่ของการทดแทนวิทยาการและการใช้กำลังคนให้สอดคล้องกันด้วย เพราะถ้าทำผิดพลาดแล้ว อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานและปัญหาอื่น ๆตามมาเป็นขบวนก็เป็นได้

         2. สมมติว่า ได้มีการพยากรณ์อย่างมีประสิทธิภาพดี ซึ่งทำให้สามารถรู้ล่วงหน้าได้ถึงความต้องการและรู้ถึงจำนวนตำแหน่งว่างในอนาคตอันเนื่องมาจากเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการว่างจากการตายก็ดี จากการเกษียณอายุก่อนกำหนดไว้เดิม หรือแม้แต่จากการบาออกโดยปกก็ตามที ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้เสมอ นั่นคือไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้บริหารคนใดจะถูกดยกย้าย ตาย ลาออก และที่แน่ ๆ ก็คือ ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขี้นเมื่อไร

         3. การพยากรณ์ต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคอย่างมาก ถ้าผู้พยากรณ์ไม่ลงไปสัมผัสกับความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ลงไปจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ โดยตนเองบ้าง วิเคราะห์และคาดคะเนไปตามสถิติข้อมูลที่มีคนปรุงแต่งมาให้แล้ว โอกาสที่จะผิดพลาดย่อมมีได้มาก เข้าตำรา “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ”

         4. นอกจากอุปสรรคทางด้านพยากรณ์แล้ว ยังมีอุปสรรคอื่นอีกได้แก่ อุปสรรคอันเป็นผลกระทบจากตลาดแรงงานภายในและตลาดแรงงานภายนอกที่มีต่อกันจะมีผลต่อการวางแผน

         5. ปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ
              5.1 ขาดความสนับสนุนจากนักบริหารระดับสูงในด้านการวางแผน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยเฉพาะประเทศไทย ถ้าผู้มีบารมีหรือผู้ทรงอิทธิพลเริ่มต้นให้ความสำคัญ โอกาสจะสำเร็จย่อมมีมาก
              5.2 ช่องว่างระหว่างการพยากรณ์ กับการใช้ข้อมูลของผู้บริหารเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพยายามกระชับให้แคบที่สุดเท่าที่จะทำได้
              5.3 นักบริหารหลายท่านยังไม่สนใจจะใช้ข้อมูลที่นักวางแผนได้พยายามจัดทำขึ้น จึงก่อให้เกิดอุปสรรคในการกำหนดและพยากรณ์กำลังคน;     
              5.4 ความผิดพลาดที่การเกิดขึ้นจากการคาดคะเนและการพยากรณ์ต่าง ๆ ทำให้เป็นบทเรียนที่มีราคา
              5.5 ความผิดพลาดทางเทคนิค ก็สามารถทำให้เกิดเป็นอุปสรรคในการวางแผนได้

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS