รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นฐานที่เป็นหน้าที่ของการบริหาร

         ในปัจจุบันจะพบว่า คำว่า การบริหารหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Managemetn) ได้เข้ามาใช้แทนคำว่า การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) เพิ่มมากขึ้น ตำราหลายเล่มมักจะใช้ทั้งสองชื่อประกอบกน เพื่อแสดงให้ผู้อ่านทราบว่า ทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น บุคคล : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Personnel : Human Resource Management) ZCrane, 1979 : De Cenzo and Robbins, 1988) เป็นต้น แนวโน้มเมื่อพิจารณาจากความนิยมก็คือ คำว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นที่ยอมรับและใช้แทนคำว่า การบริหารงานบุคคลมากขึ้น ข้อสังเกตที่เห็นไ+ด้ชัดเจนก็คือ บรรดาตำราที่ออกมาในระยะหลัง ๆ จะใช้คำว่า “การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกือบทั้งหมด (Mondy and Noe III, 1990 : Singer, 1990) สถาบันการศึกษาและองค์การธุรกิจก็นิยมเปลี่ยนจากการบริหารงานบุคคล เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น

         ตำราการบริหารส่วนใหญ่มักจะอธิบายหน้าที่ในการบริหารหรือการจัดการ (management functions) ว่าประกอบด้วย การวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) การจัดบุคคล (Staffing) การอำนวยการ (directing) และการควบคุม (controlling) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถ้ามองจากภาพรวมของการบริหารทั่ว ๆ ไป ถือเป็นหน้าที่ประการหนึ่ง คือ อยู่ในการจัดบุคคล (staffing) ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่อีกดังเช่น เอ็ดวิน บี. ฟลิปโป (Edwin B. Flippo) ได้อธิบายว่า การบริหารงานบุคคล คือ การวางแผนการจัดองค์กร การอำนวยการ และการควบคุม ซึ่งการจัดหา การพัฒนาการจ่ายค่าตอบแทน การประสานประโยชน์ การธำรงรักษา และการพ้นจากงานของทรัพยามนุษย์ โดยมีจุดหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งของปัจเจกบุคคล องค์การและสังคม (Flippo, 1984 : 5) นอกจากความเห็นของฟลิปโปแล้ว ก็มีผู้อื่นที่อธิบายหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ในลักษณะคล้ายคลึงกัน นอกจากเรื่องหน้าที่ในการบริหารแล้ว หากจะย้อนไปพิจารณาเหตุผลที่ทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักบริหาร หรือผู้จัดการทุกระดับที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ก็จะพบว่ามีเหตุผลหลายประการด้วยกัน คือ

         ประการแรก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าเป็นระดับประเทศ หรือระดับโลก ผู้บริหารจะต้องเตรียมรับสถานการณ์อยู่เสมอ นโยบายตลอดจนวิธีปฏิบัติที่เคยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต หรือในปัจจุบัน อาจใช้ไม่ได้ในอนาคต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยเฉพาะการแข่งขัน หรือการแย่งชิงทรัพยากรบุคคลซึ่งจะรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ

         ประการที่ 2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นดาบสองคม ถ้าสามารรถนำมาใช้อย่างถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลแก่หน่วยงาน ขณะเดียวกัน ถ้าไม่มีการจัดการกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าก็มีส่วนทำให้คุณค่าของบุคคลลดลง เพราะเทคโนโลยีสามารถทำให้ขวัญในการทำงานลดลง รวมทั้งประสิทธิภาพในการทำงานก็อาจลดลงไปด้วย ผู้ที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องสนใจบทบาทของเทคโนโลยีและบทบาทของฝ่ายบริหารที่จะจัดการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และขจัดผลเสียจากการใช้เทคโนโลยี

         ประการที่3 การแทรกแซงจากรัฐบาล เป็นที่ทราบกันดีว่า ไม่มีการบริหารใดที่เกิดขึ้นในสุญญากาศ การบริหารไม่ว่าด้านใดก็ตามจะต้องเกิดในสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น การแทรกแซงจากรัฐบาลจัดเป็นสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งในการบริหาร เนื่องรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ และจะต้องจัดการการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ การแทรกแซงของรัฐบาลในทุกภาค ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอง หรือภาคเอกชนจึงเป็นสิ่งจำเป็น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกัน จำเป็นต้องอยู่ในขอบเขตที่กฎหมาย หรือนโยบายที่รัฐบาลกำหนด

         ประการที่ 4 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะเห็นได้จากถ้าหากเกิดภาวะการเงินเฟ้อค่าของเงินตกต่ำ ต้องเสนอแก้ไข เช่น ปรับค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน หรือถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน เช่น มีอัตราการว่างงานสูง ต้องมีการหาตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น หรือเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำต้องให้เกษียณอายุเร็วขึ้น เป็นต้น

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS