รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
บทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

         ในบรรดาทรัพยากรซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารนั้น อาจกล่าวได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ หรือทรัพยากรมนุษย์ หรือทรัพยากรบุคคล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด หน่วยงานใดได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานหน่วยงานนั้นก็เจริญก้าวหน้าสามารถปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมาย หน่วยงานทุกแห่งจึงต้องการคนดีที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีทัศนคติที่เหมาะสมมาร่วมงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาและรักษาคนดีที่เหมาะสมมาร่วมงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาและรักษาคนดีเหล่านั้นไว้ได้ตลอดไป การที่จะรักษาให้คนเป็นคนดีตลอดไปเป็นงานที่ยากยิ่ง จะต้องอาสัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารของหน่วยงานต้องสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาอย่างจริงจังและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น หน่วยงานทุกหน่วยจะต้องให้ความร่วมมือ จะถือว่าเป็นงานของหน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือหน่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เท่านั้นมิได้ ผู้บริหารทุกระดับและหน่วยงานทุกหน่วยควรมีบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น เพราะงานด้านนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับความสำเร็จ หรือการบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานขององค์การ หรือของทั้งระบบการบริหาร และตามความคิดเห็นของ เดล เอส.บีช (Dale S. Beach) ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านนี้ควรมีบทบาทสำคัญ 4 ประการ คือ (Beach, 1980 : 50)

         1) บทบาทในการริเริ่มและการกำหนดนโยบาย (Policy Initiation and Formulation)
         2) บทบาทในการแนะนำ (Advice)
         3) บทบาทในการให้บริการ (Service)
         4) บทบาทในการควบคุม (control)

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS