รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
การริเริ่มและการกำหนดนโยบาย

         ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะ หรือจัดทำนโยบายใหม่ ๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานไปยังผู้บริหาร นอกจากเสนอนโยบายใหม่ ๆ แล้วยังต้องทำหน้าที่พิจารณาทบทวนนโยบายที่เคยใช้อยู่ว่า ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกไปหรือไม่ การริเริ่มหรือการกำหนดนโยบายสามารถทำได้หลายวี เช่น ทำการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรือทำการศึกษาตัวอย่างหน่วยงานอื่น ซึ่งมีปัญหาหรือสถานการณ์คล้ายกัน แล้วนำเอาวิธีการของหน่วยงานนั้นมากำหนดเป็นนโยบายหรือให้ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ประกาศใช้นโยบาย ถ้าเป็นนโยบายไม่สำคัญ ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์อาจเป็นผู้ประกาศใช้นโยบายก็ได้

         1. การแนะนำ
         หน้าที่สำคัญซึ่งเป็นบทบาทเด่นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คือ การแนะนำและให้ค่าปรึกษาแก่ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยตรงหรือไม่ก็ตาม เพราะในการบริหารการปฏิบัติงาน ย่อมหนีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลไปได้ยาก การให้คำปรึกษาแนะนำนั้น ไม่ได้หมายถึง การที่ต้องมาพบกันโดยตรง (face-to-face) เท่านั้น การให้คำปรึกษาแนะนำนั้น ครอบคลุมถึงการใช้สื่อในการติดต่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำเอกสารแนะนำวีปฏิบัติงาน เอกสารเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งคู่มือก็คือการใช้สื่อในการติดต่อที่เป็นสื่อสารทางเดียว (one-Way communiation) คำแนะนำนั้นจะต้องชัดเจนเข้าใจง่าย โอกาสที่ผู้ได้รับข่าวสารนั้นจะสับสนมีน้อย คำแนะนำจึงจะให้ประโยชน์

         2. การให้บริการ
         การให้บริการก็คือ งานในหน้าที่ต่าง ๆ ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง นอกจากกลุ่มของงานที่เป็นหน้าที่หลัก 5-6 ประการ เช่น การจัดหา การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประสานประโยชน์ การธำรงรักษา และการพ้นจากงานแล้วในแต่ละงานหรือหน้าที่เหล่านี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การจัดหา เริ่มตั้งแต่การหาวิธีที่จะดึงดูดคนมาเข้าทำงาน การรับสมัคร การคัดเลือก จนกระทั่งได้บุคคลมาบรรจุเข้าทำงาน บทบาทที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือ จะต้องใช้แนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบหัวก้าวหน้า (proactive human resource management) คือจะต้องพิจารณาถึงกรณีต่าง ๆ ที่อาจเป็นปัญหาไว้ล่วงหน้า และหาวิธีที่จะแก้ไข หรือขจัดปัญหาอย่างถูกต้อง ซึ่งตรงข้ามกับแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบหัวเก่า (reactive human resource management) ซึ่งเป็นการบริหารซึ่งให้ปัญหาเกิดขึ้นก่อน แล้วจึงค่อยคิดแก้ไข

         3. การควบคุม
         ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการควบคุมและกำกับดูแลให้ฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ การควบคุมหรือกำกับดูแลของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับหน่วยควบคุมคุณภาพและการผลิตหรือการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีการตรวจสอบเช่นกัน การตรวจสอบงานบุคคล (personal audit) ได้แก่ การตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน (affirmative action) ไม่มีการเลือกปฏิบัติ (discrimination) การตรวจสอบเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในการปฏิบัติงาน (safety and hygiene) การตรวจสอบเกี่ยวกับการทดสอบการคัดเลือกคนเข้าทำงาน (testing) การตรวจสอบเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน (compensation) และการตรวจสอบเรื่องการพัฒนาและการฝึกอบรม (development and training) เป็นต้น

         สำหรับความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่มาก คือ ส่วนใหญ่เข้าใจว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นความรับผิดชอบของทุกคน (human resource management is everyone’s responsibility) โดยเฉพาะผู้บริหารประสิทธิภาพในการทำงาน การที่จะบรรลุเป้าหมายได้ หัวหน้างาน หรือผู้จัดการทุกระดับจะต้องทำตัวเป็นผู้นำ จะต้องจูงใจและติดต่อสัมพันธ์ ช่วยสอนแนะนำบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกเหนือไปจากหน้าที่ต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบในสายงานของตน

         นอกจากประสิทธิภาพของงานแล้ว ผู้บริหารทุกระดับในหน่วยงานจะต้องเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Live) (Dessier, 1988 :701) ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนอีกด้วย ประสิทธิผลของหน่วยงานนั้น มิได้พิจารณาว่าการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไรเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงคุณภาพชีวิตการทำงานด้วยว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่องานที่ทำอยู่มากน้อยเพียงไร หน่วยงานมีการจัดโครงการ หรือจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเพียงพอหรือไม่อีกด้วย

         จะเห็นว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น มิได้มีขอบเขตจำกัดอยู่ที่ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ คือมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาทำงานเท่านั้น หน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นมีขอบเขตกว้างขวาง เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (The totality of concern with the human resources of organization) ซึ่งมีผู้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การไว้ ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อต่อไป

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS