รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

         คาร์สัน เอฟ. ดาย (Carson F. Dye) ได้เขียนบทความชื่อ กฎ10 ข้อ ในการกำหนดบทบาทของทรัพยากรมนุษย์ (10 Rules Define HR’s Role) มีสารถสำคัญสรุปได้ดังนี้ คือ (Dye, 1990 : 84-86)
         1. หลักความเป็นธรรม (Principle of fairness) ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะต้องให้ความเสมอภาค (Equity) ให้ความยุติธรรม (Justice) ไม่ลำเอียง (Impartiality) ไม่ใช้อารมณ์ (Lack of passion) และมีความเที่ยงธรรมไม่มีอคติ (Objectivity)
         2. การเคารพผู้อื่น (Respect) ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น โดยเฉพาะจะต้องมองว่าบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการให้บริการ
         3. การยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก (Hoslistic Principle of Organization) การปฏิบัติงานต้องยึดผลประโยชน์ขององค์การโดยส่วนรวมเป็นหลัก ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์การและยึดเป็นหลักเหนือว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล
         4. การบริการ (Service) ดังที่กล่าวแล้วในข้อ 2 งานด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นการให้บริการให้สวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
         5. การให้คำแนะนำ (Advocacy) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นที่พึ่งของผู้ปฏิบัติงาน ไม่วาผู้ปฏิบัติงานจะทำผิดหรือถูก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องพิจาณาให้ความเป็นธรรม
         6. อำนาจหน้าที่ (Authority) เนื่องจากงานด้านทรัพยากรมนุษย์มิใช่งานหลัก (line) ในหน่วยงานส่วนใหญ่ ผู้ทำหน้าที่ทางด้านนี้จึงไม่มีอำนาจในทางสั่งการ (command) แต่มีบทบาทหรือมีอิทธิพล (influence) ต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคน
         7. การให้เหตุผล (Reason) นโยบาย หลักการ และวิธีปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย แต่การจะบรรลุเป้าหมายได้จะต้องยึดหลักเหตุผล เป็นหลักในการดำเนินงานต่าง ๆ หลักการในข้อต่าง ๆ ไม่ว่าหลักความเป็นธรรม หรือการให้บริการ จึงจะให้ประโยชน์อย่างแท้จริง
         8. บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ (Role of human resources) งานด้านทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวข้องกับทุกคนทุกระดับในหน่วยงาน จะต้องทำหน้าที่ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เรื่อง การขาดงานไปจนเรื่องใหญ่ เช่น แผนกกลยุทธ์ของหน่วยงาน
         9. เกี่ยวข้องทุกส่วนหรือเฉพาะส่วน (The whole versus the part) งานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหลายด้าน ผู้รับผิดชอบจะต้องให้ความสำคัญกับทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมุ่งเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องค่าตอบแทน เป็นต้น
         10. ใช้การไกล่เกลี่ยมากกว่าการตัดสิน (mediation, not arbitration) ความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับฝ่ายจัดการ ควรแก้ไขด้วยวิธีไกล่เกลี่ยประนีประนอมมากกว่าใช้วิธีตัดสินชี้ขาด

         อย่างไรก็ตาม มีผู้ไม่เห็นด้วยกับกฎ 10 ข้อดังกล่าวข้างต้น (Personnel Journal, Letter to Editor, 1990) โดยให้ความเห็นว่าเป็นแนวความคิดที่เน้นการควบคุมมากเกินไป กฎบางข้อขาดความชัดเจน กฎบางข้อคลุมเครือ การเสนอกฎดังกล่าวให้พิจารณา มิได้หมายความว่าผู้เขียนเห็นด้วยกับกฎดังกล่าวเพียงต้องการเสนอให้เห็นว่า มีผู้ให้ทัศนะไว้ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น ก่อนที่จะพิจารณาถึงแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอสรุปหน้าที่สำคัญที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องปฏิบัติดังนี้ คือ
         มาร์ค จี. ซิงเกอร์ (Marc S. Singer) ได้สรุปงานด้านต่าง ๆ ที่ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ต้องรับผิดชอบ คือ (Singer, 1990 : 24)
         1. การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development)
         2. อุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Relations)
         3. การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation)
         4. การบราหรประโยชน์เกื้อกูล (Benefit Administration)
         5. การธำรงรักษา (Maintenance)
         6. สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety)
         7. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning)
         8. การติดต่อสื่อสาร (Employee Communications)
         9. การให้คำปรึกษา (Counseling)
         10. การตรวจสอบ (Auditing)
         11. กฎระเบียบของรัฐบาล (Covernment Legislation)
         12. การจัดบุคคล (Staffing)

         อีกทัศนะหนึ่ง สมาคมฝึกอบรมและพัฒนาแห่งอเมริกา (American Society for Training and Development : ASTD) ได้กำหนดงานในหน้าที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ 9 ด้านด้วยกันคือ (De Cenzo and Robbin, 1988 : 7)
         1. การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development)
         2. องค์การและการพัฒนา (Organization and Development)
         3. องค์การและการวางรูปงาน (Orgnization and Job Design)
         4. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning)
         5. การคัดเลือกและการจัดบุคคล (Selection and Staffing)
         6. การวิจัยและระบบสารสนเทศบุคคล (Personnel Research and Information Systems)
         7. การจ่ายค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล (Compensation/Benefits)
         8. สหภาพ/แรงงานสัมพันธ์ (Union/Labor Relations)

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS