รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของออสเตรเลีย

         ระบบราชการของทุกประเทศย่อมมีกรอบแนวคิด (Framework) ค่านิยม (Values) และหลักในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Principles of Human Resource Management) แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการของระบบราชการ ตลอดจนการยอมรับทฤษฎีแนวความคิดและปรัชญาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยระบบราชการพลเรือนได้ยึดถือระบบคุณธรรม (Merit system) เป็นกรอบแนวคิดและค่านิยมาตั้งแต่เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก (พ.ศ. 2471๗ (เสถียร ลายลักษณ, 2476 : 241) ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นคำนำของพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า โดยที่มีพระราชประสงค์จะทรงวางระเบียบข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปในทางเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ และความสามารถเข้ารับราชการเป็นอาชีพ การเลือกสรรผู้มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานเป็นกรอบแนวคิดและค่านิยมที่สำคัญของระบบคุณธรรมที่นานาประเทศถือปฏิบัติอยู่ ส่วนหลักในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณธรรมนั้น ศาสตราจารย์ โจเซฟ บี. คิงสเบอรี่ (Joseph B. Kingsbury) (1957 : 5-9) ได้อธิบายว่าประกอบด้วยลักษณะ 4 ประการคือ
        1) มีหลักประกันความมั่นคงในการรับราชการ (Security of Tenure)
        2) อยู่ใต้กฎแห่งความสามารถ (Competence)
        3) มีความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutality) และ
        4) มีความเสมอภาคในโอกาส (Equality of Opportunity)

        ลักษณะทั้ง 4 ประการดังกล่าวข้างต้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับแนวความคิดของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ (2501 : 20-21) ที่กล่าวถึงระบบคุณธรรมว่า ระบบ Merit System ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักสำคัญ 4 ประการ คือ
        1) การเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการโดยการสอบแข่งขัน (Competence)
        2) ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of Opportunity)
        3) หลักประกันความมั่นคง (Security) และ
        4) ความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality)

        เหตุผลที่นำกรอบแนวคิดและค่านิยมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทยมาอธิบายเป็นวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของบทนี้ที่ต้องการให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพ ลักษณะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของไทย และสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดของประเทศอื่นโดยเฉพาะ กรอบแนวคิดและค่านิยมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐของประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของบทนี้ นอกจากนั้นในตอนท้ายของบทจะได้อธิบายถึงหลักการสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 6 ด้าน คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การจัดบุคคล สภาพการทำงาน การประเมินผล กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยทุกเรื่องที่กล่าวถึงจะอธิบายแต่โดยสังเขปเท่านั้น

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS