รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
กรอบแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของออสเตรเลีย

         ระบบราชการของออสเตรเลีย (Australia Public Service, APS) ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Framework for Human Resource Management) (Public Service Commission, 1994 : 46-7) ซึ่งมีหลักการโดยย่อดังนี้

         หลักคุณธรรม (Merit) ซึ่งกำหนดให้การตัดสินใจในการแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งต่าง ๆ ในระบบราชการ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเปิดให้มีการแข่งขันเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่เหมาะสมที่สุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกโดยคำนึงถึงความสามารถ, คุณสมบัติและประสบการณ์ การคัดเลือกจะต้องกระทำโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ, ระบบอุปถัมภ์หรือระบบชอบพอกันเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจะต้องสอดคล้องกับหลักความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน (Equal Employment Opportunity, EEO)

         หลักความเสมอภาค (Equity) ซึ่งกำหนดให้การจัดการเกี่ยวกับบุคคลจะต้องอยู่บนฐานของกหลักการเดียวกันทั่วทั้งระบบราชการ เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้าราชการจะได้รับการปฏิบัติในเรื่องเดียวกันอย่างเป็นธรรม, มีเหตุผลและเป็นกลาง (ไม่ฝักฝ่าย)

         หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการนี้เกี่ยวข้องกับการบรรลุถึงผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาภายในทรัพยากรที่มีจำกัด ตัวอย่างเช่น มีการบรรลุผลสูงสุดโดยใช้ทรัพยากรอย่างจำกัดที่สุด หรือใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด แต่บรรลุผลในระดับที่ต้องการ

         หลักประสิทธิผล Effectiveness) ซึ่งหมายถึง การที่โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

         หลักความเป็นอิสระ (Independence) ซึ่งหมายถึง ความเป็นอิสระของข้าราชการออสเตรเลียที่จะปฏิบัติงานโดยปราศจากความกลัวหรือความชอบพอ โดยยังคงต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของรัฐบาลขณะนั้น ข้าราชการจะต้องให้คำแนะนำต่อรัฐบาลอย่างเป็นกลาง ไม่ว่าพรรคการเมืองใด (หรือหลายพรรค) จะเป็นรัฐบาล

         หลักจริยธรรม (Ethical conduct) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้หลักประกันว่าพฤติกรรมของข้าราชการจะต้องมีความซื่อสัตย์ มีวินัยตามที่กำหนดในข้อแนะนำความประพฤติ กฎหมายและระเบียบของข้าราชการ กฎหมายความเป็นอิสระด้านข้อมูลข่าวสารและกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติทางเพศ

         หลักความเป็นส่วนตัว (Privacy) ซึ่งมุ่งให้ประกันว่าข้าราชการทุกคนจะได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว ค.ศ. 1988 ซึ่งครอบคลุมการให้ความคุ้มครองและป้องกันข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และต้องการให้หลักประกันว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดให้แจ้งให้ทราบ

         หลักความยืดหยุ่น (Flexibility) ซึ่งหมายถึง ความสามารถของประชาชนและกระบวนการปฏิบัติที่จะตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้น หรือเพื่อบรรลุผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลที่จะต้องมีความยืดหยุ่นตามเจตนารมณ์ของแผนงาน/กระบวนการต่าง ๆ

         หลักประชาธิปไตยในการทำงาน (Industrial democracy) ซึ่งมีเป้าหมายเกี่ยวกับการให้ผู้ปฏิบัติงานผู้แทนของเราได้สินใจเกี่ยวกับชีวิตการทำงานและการให้ความร่วมมือในการสร้างระบบราชการให้มี ประสิทธิภาพและผลิตภาพและช่วยสนับสนุนการเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงาน

         หลักความยุติธรรม (Natural justice) ซึ่งหมายถึง ความเป็นธรรมในวิธีปฏิบัติงาน การให้หลักประกันในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นกลาง การให้ประชาชนได้มีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจของทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยการตัดสินใจนั้นจะต้องกระทำโดยปราศจากอคติ

         หลักการตรวจสอบ (Accountability) ซึ่งได้แก่ การที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือคณะบุคคลจะต้องถูกตรวจสอบผลการปฏิบัติโดยตรงจากบุคคลหรือคณะบุคคลเหล่านั้น

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS