รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ค่านิยมของระบบราชการออสเตรเลีย

         คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Advisory Board) ได้กำหนดค่านิยมที่สำคัญของระบบราชการ (Key Public Service Values) ขึ้น (Public Service Commission, 1994 (b) :2) โดยเชื่อว่าค่านิยมที่สำคัญทั้งหมดที่กำหนดไว้นี้จะเป็นหลักที่ช่วยให้ระบบราชการสามารถเผชิญกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ค่านิยมดังกล่าวได้แก่

         การสนองตอบต่อรัฐบาล (Responsiveness to governments) เป็นการทำงานสนองต่อรัฐมนตรีและรัฐบาลด้วยความภักดี และเป็นกลาง และ ให้คำแนะนะที่ตรงไปตรงมา, ซื่อสัตย์และครอบคลุม

         เน้นจุดหมายที่ผลลัพธ์ (A close focus on results) เป็นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกระดับชั้น และให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่ออย่างกะฉับกะเฉงและสุภาพอ่อนโยน

         หลักคุณธรรมเป็นพื้นฐานของการจัดบุคคล (Merit as the basis for staffing) เป็นการ ให้หลักประกันความเสมอภาคในโอกาส (เข้าทำงาน) และให้รางวัลที่เป็นธรรมและเหตุผลเพื่อเป็นขวัญและกำลังแก่ผู้ปฏิบัติงานดี

         ยึดความตรงไปตรงมา ความถูกต้องและการปฏิบัติหน้าที่มีมาตรฐานสูง (The highest, standards of probity, integrity and conduct) เป็นการ ปฏิบัติตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมาย และดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สนองตอบความต้องการของสาธารณะ โดยหลีกเลี่ยงการขัดผลประโยชน์ ทั้งโดยทางตรงและโดยปริยาย

         ยึดมั่นในหลักการตรวจสอบ (A strong commitment to accountability) เป็นมีส่วนสนับสนุนอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการตรวจสอบหน่วยงาน โดยรัฐบาล การตรวจสอบรัฐบาลโดยรัฐสภา และการตรวจสอบรัฐสภาโดยประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการด้านการบริหารและด้านกฎหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนหลักการ ตรวจสอบอย่างเต็มที่ พิจารณาตระหนักว่าการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน มิได้หมายความว่าผู้มอบอำนาจจะไม่ต้อง รับผิดชอบและไม่ถูกตรวจสอบ

         ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานและผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน (Continuous improvement through teams and individuals) เป็นการพยายามให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และสร้างผลงานของแต่ละบุคคลและทีมงานให้ปรากฏ

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS