รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์

         สำหรับรายละเอียดของหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละด้านมีวัตถุประสงค์และขอบข่ายการดำเนินงานดังนี้

         การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักประกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับโครงสร้างของหน่วยงาน มีความเหมาะสมกับเป้าหมายของหน่วยงาน และผู้ที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่ถูกต้องจะมีอยู่ในหน่วยงาน กิจกรรมสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องโครงสร้างขององค์การ การพัฒนานักบริหาร การออกแบบ (จัดรูป) งานและการกำหนดคุณสมบัติ การจำแนกตำแหน่งและมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง การวางระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถิติและการวิเคราะห์กำลังแรงงาน การวางแผนการสรรหา การวางแผนสายอาชีพ และการวางแผนทดแทน

         การจัดบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักประกันว่ากระบวนการคัดเลือกและการเกลี่ยอัตรากำลังจะกระทำอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อบรรลุผลตามความต้องการของหน่วยงาน กิจกรรมสำคัญในหลักการข้อนี้ ได้แก่ การสรรหาและการคัดเลือก การจ้างงาน การโอนย้าย โครงการเกี่ยวกับโอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน (EEO) และการพ้นจากงาน

         สภาพการทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดและรักษาผู้ปฏิบัติงานเอาไว้และส่งเสริมให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี เหมาะสมกับค่าจ้างและสภาพการทำงาน กิจกรรมสำคัญทางด้านนี้ ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสภาพการทำงานที่ดี การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม การดูแลพนักงานที่เจ็บป่วย และการให้ออกจากงานก่อนกำหนด

         การประเมินผลงาน หลักการข้อนี้มุ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทำงานให้เกิดผลงานดีที่สุดและสามารถธำรงรักษาผู้ปฏิบัติงานไว้ กิจกรรมสำคัญได้แก่ การแนะนำและการทดลองปฏิบัติงาน การนิเทศงาน (การปกครองบังคับบัญชา) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจและให้รางวัล การจัดการกับพนักงานที่ทำงานต่ำระดับ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

         การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อที่จะปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพของหน่วยงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ โครงการอบรมปฐมนิเทศ การอบรม ผู้ปฏิบัติงานเมื่อเริ่มทำงานใหม่ ๆ การอบรมวิชาชีพต่าง ๆ การพัฒนานักบริหาร การศึกษาต่อ การหมุนเวียนงาน การแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานและปัจฉิมนิเทศ (อบรมก่อนเกษียณ)

         การพนักงานสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน โดยให้แต่ละฝ่ายตระหนักถึงความผูกพันซึ่งกันและกัน กิจกรรมสำคัญคือ การจัดการด้านอุตสาหกรรม (แรงงาน) สัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารในระหว่างผู้ปฏิบัติงาน การจัดการแบบมีส่วนร่วม การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในที่ทำงาน และมีมาตรการในการระงับเรื่องราวร้องทุกข์

         สรุป

         เมื่อพิจารณาโดยสรุปจะเห็นว่ากรอบแนวคิดค่านิยมและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐออสเตรเลีย แม้จะกำหนดไว้อย่างกะทัดรัด แต่ก็ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคำอธิบายที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยง่าย เมื่อเปรียบเทียบกรอบแนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของไทย จะพบว่ามีการกำหนดไว้กว้าง ๆ ไม่ค่อยมีรายละเอียดทำให้ไม่ค่อยชัดเจนในวิธีปฏิบัติ ทั้ง ๆ ที่ระบบราชการไทยของเราเป็นระบบที่มีค่านิยมและระเบียบแบบแผนมาเป็นเวลานาน น่าที่จะได้มีการรวบรวมกรอบแนวคิด ค่านิยมและหลักการจัดการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกิจจะลักษณะ เพื่อผู้ที่ทำการศึกษาและผู้ปฏิบัติจะได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเข้าใจตรงกันซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีแก่ระบบราชการและประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ เช่นเดียวกับระบบราชการที่มีประสิทธิภาพของนานาประเทศ

         บรรณานุกรม
         เสถียร สายลักษณ์. 2486. ประชุมกฎหมายประจำศก เล่ม 41. หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์
         หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์. 2501. วารสารข้าราชการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 กรกฏาคม
         Kingsbury, Joseph B. 1957. Personnel Administration for Thai Students Bangkok Institute of Public Administration, Thammasat University.
         Pulick Service Commission. 1994. Equality Employment Opportunity : A Strategic Plan for the Australian Public Service for the 1990s, Canberra : A J. Low, Commonsealth Government Printer.
         Pulick Service Commission. 1994. Human Resource Management Framework : Working Together for Effective People Management. Canberra : n a.
        

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS