รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน

         กลยุทธ์ค่าตบแทน เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยกำหนดทิศทางที่เฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานออกแบบแล้วพัฒนาแผนงานที่เหมาะสมในการหาคำตอบแทนผลของการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของพนักงานที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหน่วยงานใดก็ตามที่ต้องการบริหารค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีการปฏิบัติในเรื่องค่าตอบแทน

        กลยุทธ์ค่าตอบแทน กำหนดรูปแบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานสามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อดึงดูด จูงใจ และรักษาพนักงานที่ดีมีความสามารถไว้ในหน่วยงาน นโยบายในการบริหารค่าตอบแทน เป็นผู้นำในการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงาน และ วิธีปฏิบัติ (รวมทั้งระเบียบกฎเกณฑ์) ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน ดังนี้

         ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

         1.ค่าตอบแทนหลัก (Basic compensation) ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ซึ่งเป็นการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

         2. ค่าตอบแทนเพิ่ม (ค่าตอบแทนเสริม) (Supplementary compensation) ได้แก่ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากค่าจ้างเงินเดือน อาจจะเป็นเงินหรือบริการต่าง ๆ ก็ได้

         3. ค่าจ้างจูงใจ (Wage Incentive) ได้แก่ การเลื่อนเงินเดือนประจำปี หรือการให้ค่า Commission ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลงานตามมาตรฐานที่กำหนด หรือให้เป็นรางวัลตามผลงาน

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS