รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ปรัชญา (ความเชื่อ) ในการบริหารค่าตอบแทนที่สำคัญ

         วัตถุประสงค์ของการบริหารค่าตอบแทน
         1. เพื่อดึงดูด จูงใจ และรักษาคนดีไว้ในหน่วยงาน
         2. เพื่อเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
         3. เพื่อควบคุมต้นทุนด้านแรงงาน เนื่องจากค่าตอบแทนเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของกิจการจึงต้องมีการวางนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเหมาะสม เพื่อให้กิจการรับผลประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่จ่ายไป
         4. เพื่อเป็นฐานสำหรับการว่าจ้างการใช้ประโยชน์และการให้บำเหน็จความชอบที่เป็นธรรม เพราะเกี่ยวข้องกับ การประเมินค่างาน และ การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
         5. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างและสร้างความพึงพอใจในการทำงาน

         ปรัชญา (ความเชื่อ) ในการบริหารค่าตอบแทนที่สำคัญได้แก่
         1. ประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์การ เพื่อความอยู่รอด และเชื่อว่าการบริหาค่าตอบแทนจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การให้สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้
         2. ค่าตอบแทนต้องเหมาะสมเป็นธรรม ทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้าง ต้องมีระบบสอดคล้องและสมเหตุสมผล
         3. ค่าตอบแทนต้องเหมาะสมกับผลผลิตที่ลูกจ้างได้ สามารถให้รางวัลตอบแทนการทำงาน (Merit) และการลงแรง (effort) ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นธรรม
         4. ค่าตอบแทนต้องจูงใจให้ลูกจ้างเกิดความพอใจในการทำงาน

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS