รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
การกำหนดค่าตอบแทน

         ข้อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทน (กำหนดเงินเดือน)

         การกำหนดเงินเดือนควรพิจารณา โดยคำนึงถึงหลักหลายประการประกอบกัน เช่น พิจารณาด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

         1. ความสามารถที่จะจ่ายได้ คือ กำหนดงบประมาณไว้เพียงใด
         2. การเปรียบเทียบกับองค์การอื่น ๆ เช่น ราชการเปรียบเทียบกับธุรกิจ
         3. การเปรียบเทียบกับอัตราค่าจ้างทั่วไปในท้องถิ่น
         4. คำนึงถึงการแข่งขัน และความยากง่ายในการหาคนทำงาน

         การพิจารณาด้านสังคม โดยดูจาก
         1. อัตราค่าครองชีพ
         2. มาตรฐานการครองชีพของแต่ละตำแหน่ง
         3. ภาระทางครอบครัวและทางสังคม
         4. ลักษณะของขวัญและกำลังในหน่วยงาน

         การพิจารณาสภาพการจ้างงาน โดยดูจาก
         1. ชั่วโมงทำงาน
         2. ประโยชน์เกื้อกูล
         3. วันหยุดพักผ่อน วันลา
         4. ความมั่นคงของงาน
         5. สภาพสถานที่ทำงาน

         นอกจากพิจารณาจากหลักต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว การจ่ายค่าตอบแทนยังต้องคำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
         1. ค่าเท่าเทียมกัน (Equal Treatment) ซึ่งอาจเน้นลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
              1.1 งานเท่ากันเงินเดือนเท่ากัน (Equal pay for equal work)
              1.2 วุฒิการศึกษาเท่ากันเงินเดือนเท่ากัน (Equal pay for equal education level)
              1.3 ความสามารถเท่ากันเงินเดือนเท่ากัน (Equal pa for equal ability)

         2. ความเป็นธรรม (Fairness) ซึ่งอาจได้แก่
              2.1 งานยากจ่ายเงินเดือนมาก งานง่ายจ่างเงินเดือนน้อย
              2.2 ผลิตได้มากจ่ายเงินเดือนมาก ผลิตได้น้อยจ่ายเงินเดือนน้อย
              2.3 รายได้มากจ่ายเงินเดือนมาก รายได้น้อยจ่ายเงินเดือนน้อย
              2.4 มีงบประมาณมากจ่ายเงินเดือนมาก มีงบประมาณน้อยจ่ายเงินเดือนน้อย
              2.5 ค่าครองชีพสูงจ่ายเงินเดือนสูง ค่าครองชีพต่ำจ่ายเงินเดือนต่ำ
              2.6 มาตรฐานการครองชีพสูงจ่ายเงินเดือนสูง มาตรฐานการครองชีพจ่ายเงินเดือนต่ำ
              2.7 สภาพการทำงานลำบากจ่ายเงินเดือนมาก สภาพการทำงานสบายจ่ายเงินเดือนน้อย

         3. ความก้าวหน้า (Advancement) การจ่ายเงินเดือนต้องมีอัตราก้าวหน้า เช่น จัดเป็น range rate ไม่ใช่ flat rate เพื่อให้มีการปรับเงินเดือนได้ง่ายไม่ตายตัว นอกจากนี่ยังต้องมี longevity rate หรือชั้นเหลื่อมล้ำเข้าไปในอัตราของระดับถัดไป เพื่อให้เงินเดือนไม่ตายตัวเร็ว

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS