รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าตอบแทน

         เกณฑ์การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในทางปฏิบัติก่อนที่จะดำเนินการกำหนดค่าจ้างและเงินเดือนแต่ละตำแหน่ง จะต้องพิจารณาตัวประกอบต่าง ๆ อันเป็นหลักกว้าง ๆ ในการตีราคาตำแหน่ง ซึ่งได้แก่
         1. ทักษะ (Skill) หรือความชำนาญ รวมถึงตัวประกอบย่อยอื่น ๆ เช่น การศึกษา ประสบการณ์ เป็นต้น
         2. ความพยายาม (Effort) การทำงานในตำแหน่งนั้น จะต้องใช้ความพยายาม กำลังกาย กำลังสมอง มากเพียงใด
         3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) รวมถึงความรับผิดชอบในงานนั้น ๆ ต่องานร่วมงาน และองค์การ
         4. สภาพการทำงาน (Working Conditions) ซึ่งรวมถึงภาวะแวดล้อม ความเสี่ยงภัยอันตรายด้วย

         นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ควรจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างและเงินเดือน ดังนี้
         1. ระดับอัตราค่าจ้าง (Pay level) หมายถึง ระดับอัตราค่าจ้างในระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจถูกกำหนดโดยการแข่งขันในตลาดแรงงาน ฐานการเงินขององค์การ หรือนโยบายขององค์การ
         2. โครงสร้างของค่าจ้าง (Pay structure) อาจแบ่งออกเป็นชั้น (Grade) หรือระดับ (Level) ของตำแหน่งในองค์การ การกำหนดค่าจ้างอาจหาได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
         3. ระบบของค่าจ้าง (Pay system) หมายถึง การกำหนดค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน การจ่ายค่าจ้างตามเวลาหรือตามผลงาน เป็นต้น

         สรุปได้ว่า การบริหารค่าตอบแทน ผู้รับผิดชอบในการบริหารค่าตอบแทนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในเรื่องผู้รับผิดชอบในการบริหารค่าตอบแทน อาจเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารระดับสูงจะเป็นผู้กำหนด อีกพวกหนึ่งเห็นว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่ว่าจะขึ้นกับฝ่ายการเงิน ฝ่ายการพนักงาน หรือฝ่ายเงินเดือนก็ตาม ความจริงแล้วการบริหารค่าตอบแทนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินเดือน หรือผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ในสายงานหลัก ความรับผิดชอบ เป็นต้น

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS