รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
การกำหนดระดับค่าจ้างและเงินเดือน

         เมื่อพิจาารณาการกำหนดระดับค่าจ้างและเงินเดือน เป็นการกำหนดระดับและโครงสร้างของเงินเดือนจะต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งก็คือ จะต้องอ้างอิงกับค่าจ้างเงินเดือนในตลาดแรงงาน ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากการสำรวจค่างจ้าง เพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบในการกำหนดค่าจ้างเงินเดือนต่อไป

         การสำรวจค่าจ้าง (Wage survey)
         จุดมุ่งหมายในการสำรวจก็เพื่อจะได้รู้ว่าระดับค่าจ้างและเงินเดือนที่องค์การจะจ่ายให้กับพนักงานเท่าเทียมกับอัตราที่นายจ้างคนอื่นเขาจ่ายให้หรือไม่ เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างทั้งหลายนั่นเอง ซึ่งการจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้าง ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ในท้องถิ่นนั้น ๆ บางแห่งอาจได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วยงานรัฐบาลหรือจากสมาคมนายจ้าง

         (1) การกำหนดขอบเขตของการสำรวจให้ครอบคลุมพอสมควร (Coverage) ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและลักษณะขององค์การ งานบางอย่างอาจจะสำรวจเพียงเล็กน้อย งานบางอย่างต้องสำรวจในขอบเขตที่กว้าง กำหนดเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อาจจะทำการกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ละกลุ่มงาน เช่น งานประเภทไร้ฝีมืออาจจะกำหนดทำการสำรวจเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงาน งานเสมียนกำหนดตำแหน่งที่จะทำการสำรวจ 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงาน เป็นต้น และต่อจากนั้น ก็คัดเลือกลักษณะของงานเฉพาะที่เด่น เรียกว่า ทำ Bench mark position ก็คือการดัดแปลงค่าบรรยายลักษณะของงาน เพื่อใช้ในจุดประสงค์ของการสำรวจค่าจ้าง โดยบรรจุเฉพาะข้อความที่จำเป็นลงไป ไม่ต้องะเอียดมากเหมือนในคำบรรยายลักษณะของงาน Bench mark positon จะนั้นและเข้าใจง่าย ทำให้ผู้ตอบคำถามไม่งง เพราะในองค์การต่าง ๆ กัน การเรียกชื่อแต่ละตำแหน่งอาจจะไม่เหมือนกัน และหน้าที่ในรายละเอียดก็จะไม่เหมือนกัน ถ้าใช้คำบรรยายลักษณะของงานไปสอบถามอัตราค่าจ้าง องค์การอื่นอาจจะตอบไม่ได้เลย เพราะตำแหน่งงานเช่นนั้นไม่มีอยู่ในองค์การของเขา เพราะฉะนั้น Bench mark position จึงเขียนข้อความกว้าง ๆ บอกลักษณะตำแหน่งงานนั้น ๆ

         (2) ทำการคัดเลือกบริษัทที่จะไปสำรวจ จะต้องคำนึงถึงขนาดขอกิจการ การดำเนินงานและประเภทของธุรกิจด้วย บริษัทที่จะไปทำการสำรวจควรกำหนดเป็นทั้ง 2 ประเภท คือเป็นบริษัทที่อยู่ในประเภทเดียวกัน มีการดำเนินงานคล้ายกัน และบริษัทที่อยู่ต่างประเภทกันคือ บริษัทที่มีลักษณะการดำเนินงานแตกต่างกันไปหลาย ๆ ด้าน และมีขนาดต่าง ๆ กัน

         (3) ทำการสำรวจ เจ้าหน้าที่ที่จะไปทำการสำรวจ นอกเหลือจากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารบุคคลแล้ว ในการทำการสำรวจอัตราค่าจ้างของพนักงานระดับสูง อาจจะจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ผู้จัดการตามสายงาน (line managers) ทั้งหลายเข้ามาช่วยเหลือ คือ อาจจะจัดให้มีการพบปะปรึกษาหารือระหว่างตัวแทนของบริษัทที่เราคัดเลือกเพื่อทำการสำรวจ ผู้จัดการตามสายงานของบริษัทเหล่านั้นจะสอบถาม เปรียบเทียบลักษณะของงาน ค่าจ้าง และเงินที่ได้จากประโยชน์อย่างอื่นด้วย
         ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างนั้นจะรวมทุก ๆ รายการที่องค์การจ่ายให้กับพนักงานเขา จะทำให้พนักงานมีรายรับ (Earning) ไม่ใช่เฉพาะเงินเดือนอย่างเดียว ซึ่งการสำรวจค่าจ้างพนักงานระดับต่ำโดยทั่วไปทำได้ง่าย แต่ในระดับสูงมักจะไม่บอกชัดแจ้ง แต่จะบอกเป็นช่วงว่าต่ำสุดและสูงสุดเป็นเท่าใด ซึ่งในทางปฏิบัติจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่จากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปล่อยให้หัวหน้าตามสายงานได้พูดคุย เปรียบเทียบลักษณะงานว่า ในตำแหน่งต่าง ๆ องค์การอื่น ๆ จ่ายค่าตอบแทนอย่างไร และนอกจากจะจัดให้มีการพบปะปรึกษาหารือแล้ว จะต้องมีการส่งแบบสอบถามให้องค์การต่าง ๆ ตอบ เพื่อทราบอัตราค่าจ้างต่ำสุด สูงสุดของตำแหน่งต่าง ๆ ที่เราได้กำหนดขอบเอาไว้แต่ตอนต้น

         (4) การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอาจทำได้หลายวิธี และในทางปฏิบัติเฉพาะข้อมูลที่ได้มา ก่อนจะรวบรวมวิเคราะห์ก็เป็นปัญหายุ่งยากไม่น้อย เพราะการจะคิดว่ารายการใดจะถือว่าเป็นค่าจ้างบ้าน ก็ไม่มีมาตรการในการตัดสินใจที่แน่นอนได้ แต่ละบริษัทก็มีรูปแบบและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนแตกต่างกันไป

         การวิเคราะห์ข้อมูล จึงต้องจัดเรื่องค่าตอบแทนให้ได้มาตรฐานเดียวกันว่าจะคิดเงินเดือนรวมกับค่าตอบแทนรายการใดบ้าง แล้วถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่จะนำมาเปรียบเทียบกัน

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS