รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
สุขภาพและความปลอดภัย

         มาตรการเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น คือ การธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ไว้ในสภาพที่ดี กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานจะต้องมีสุขภาพดี ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต สถานประกอบกิจการต้องมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้ส่งเสริมให้และกำหนดให้มีมาตรการทางกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับรวมทั้งกำหนดนโยบายและมาตรการ เพื่อจัดการเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยขึ้น

         บทความนี้จะศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของสหรัฐอเมริกา และของประเทศไทย และมาตรการทางด้านการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มาตรการด้านการจัดการความปลอดภัยในที่ทำงานของสหรัฐอเมริกา และมาตรการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศไทย

         อาร์ เวน มันดี (R. Wayne mondy) อธิบายว่าสุขภาพ (Health) หมายถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระปลอดพ้นจากการเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางจิตใจ ส่วนความปลอดภัย (Safety) เกี่ยวข้องกับการป้องกันผู้ปฏิบัติงานให้ปลอดจากอันตราย อันมีสาเหตุมาจาก อุบัติภัยที่เกี่ยวกับการทำงาน (Mondy, 2008)

         สำหรับ มาการ์เร้ต ฟูต (Margaret Foot) และคาโรไลน์ ฮูก (Caroline Hook) ได้ให้ความหมายของสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานไว้ดังนี้

         สุขภาพ หมายถึง สุขภาพดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่จะทำให้ทำงานได้ดีเยี่ยม ความปลอดภัย หมายถึง การปลอดจากอันตรายและการหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย (Foot and Hook, 2002)

         จอห์น เอ็ม อีวานเชวิช (John M Ivancevich) ได้อธิบายถึงอันตรายต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไว้ดังนี้ อันตรายต่อความปลอดภัย (Safety Hazards) หมายถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจก่ออันตรายขึ้นทันทีทันใดและบางครั้งเป็นอันตรายรุนแรงหรือถึงเสียชีวิต ส่วนอันตรายต่อสุขภาพ (Health Hazards) เป็นอันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ค่อยเป็นค่อยไป โดยสะสมมากขึ่นเรื่อย ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม เกิดโรคภัย หรือทุพลภาพ (Ivancevich, 2007)

         ในกฎกระทรวง (แรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อธิบาย “ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” หมายความว่า การกระทำหรือสภาพการทำงาน ซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน (ราชกิจจานุเบกษา, 21 มิถุนายน 2549)

         สรุปได้ว่า ความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงในการทำงาน ส่วนสุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพร่างกายและจิตที่ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจากการทำงานรบกวน

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS