รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
มาตรการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ILO-OSH 2001

         เป็นมาตรการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ILO-OSH 2001 ของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization (ILO)) (ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล, 2546)

         องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) นับตั้งแต่ได้มีการก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 1919) ได้เพียรพยายามสร้างมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิคนงานในรูปแบบของอนุสัญญาและมาตรการอื่น ๆ สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนั้น ILO ได้ดำเนินการออกแบบมาตรการต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย อนุสัญญา 19 ฉบับ พิธีสาร 2 ฉบับ ข้อแนะ 26 ฉบับ และแนวปฏิบัติ 37 เรื่อง อย่างไรก็ดี ในการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 91 (3-17 มิถุนายน 2546) คณะกรรมการไตรภาคี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้มีการประชุมเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์ที่จะลดปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน ที่ประชุมได้มีมติให้ ILO ใช้ “ยุทธศาสตร์โลกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมในภาคีสมาชิก 175 ประเทศ ดำเนินการซึ่งยุทธศาสตร์โลกดังกล่าวมีเสาหลัก 2 ประการ คือ 1) ให้มีการสร้างและรักษาวัฒนธรรมความปลอดภัยระดับชาติและ 2) ให้มีการจัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and Health Management Systerm (OSH-M)

         องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO : International Labor Organization) ตระหนักถึงภารกิจขององค์กรในเรื่องของการให้ความคุ้มครองผู้ปฏิบัติจากการเกิดอันตรายและโรคจากการทำงาน ซึ่งความปลอดภัยในการทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างผลผลิตและความเจริญทางเศรษฐกิจ อันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพการทำงาน กระบวนการผลิตเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และแรงกดดันจากการแข่งขันทางการค้า ทำให้ระบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป สถานประกอบกิจการต้องสร้างยุทธศาสตร์ที่มีวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการตอบสนองต่อปัญหาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างทันท่วงทีและเกิดความต่อเนื่อง

         เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเกิดขึ้นอย่างมีทิศทางสอดคล้องกับหลักสากลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ จึงได้มีการจัดทำแนวทางการดำเนินงานระบบการจัดการความปอลดภัยและอาชีวอนามัยขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

         การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นหน้าที่ของเจ้าของ/นายจ้างสถานประกอบกิจการ ซึ่งแนวทางการดำเนินการระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้นายจ้างสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้

         วัตถุประสงค์
         • เพื่อการคุ้มครองคนงานจากอันตรายและขจัดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย โรคอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตจากการทำงาน
         • เพื่อใช้ในการจัดทำกรอบงานระดับชาติสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งมักจะสนับสนุนโดยกฎหมายของรัฐ
         • เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดทำมาตรการโดยสมัครใจ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
         • เพื่อเป็นข้อแนะนำในการบูรณาการส่วนต่าง ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในองค์การให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดการโดยส่วนรวม
         • เพื่อจูงใจสมาชิกทั้งหมดขององค์กร ในการประยุกต์หลักการและวิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เหมาะสม ในการปรับปรุงการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS