รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนประสมการตลาด

         ความหมายของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดส่วนประสมทางการตลาดจาก หรือส่วนผสมทางการตลาด ดังนี้

         ธงชัย สันติวงษ์ (2546 : 34-38 อ้างถึง Philip Kotler (2000) ได้กล่าวถึง ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึงการผสมที่เข้ากันได้อย่างดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการกำหนดราคาการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายและระบบการจัดจำหน่ายซึ่งได้มีการจัดออกแบบเพื่อใช้สำหรับการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้านมีความหมายและรายละเอียดดังนี้

         ผลิตภัณฑ์ หรือ Product ที่จะต้องมีการพัฒนาออกแบบหรือพัฒนาขึ้นมาให้ตรงกับความ ต้องการของตลาดและลูกค้าความหมายของผลิตภัณฑ์นี้หมายถึงแบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์และ รวมไปถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆส่วนสำคัญที่สุดของเรื่องผลิตภัณฑ์นี้คือการมุ่ง พยายามพัฒนาให้มีสิ่งซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

         สถานที่หรือ Place หรือการไปให้ถึงเป้าหมายกล่าวคือผลิตภัณฑ์ที่ดีหากไม่สามารถ ไปถึงทันเวลาและในสถานที่ที่ซึ่งมีความต้องการแล้วผลิตภัณฑ์นั้นๆก็จะไร้ความหมายดังนั้น ในด้านของสถานที่จึงต้องมีการพิจารณาถึงสถานที่เวลาและบุคคลที่สินค้าและบริการควรจะถูก นำไปเสนอขายโดยปกติการเคลื่อนตัวของสินค้าและบริการจะไม่ดำเนินไปได้ด้วยดีด้วยตัวเองแต่ จะขึ้นอยู่กับช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีกิจกรรมทางการตลาดต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งจาก สถาบันที่ทำหน้าที่ค้าขาย (Institutions) และคนกลาง (Middle men) หลายฝ่ายด้วยกันกว่าจะถึงมือผู้บริโภคสุดท้ายทั้งสถาบันการค้าและคนกลางต่างก็เป็นช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel of distribution) ซึ่งนักการตลาดต้องเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทางปฏิบัติบางครั้งอาจมีบ้างที่ ระบบการจำหน่ายอาจมีขั้นตอนสั้นๆคือจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคแต่ส่วนมากแล้วการขาย มักจะต้องเกี่ยวข้องกับคนกลางจำนวนมากเสมอและตามสภาพความเป็นจริงถ้าผู้บริหารการตลาด ได้มีเป้าหมายหลายๆแห่งพร้อมกันแล้วการต้องอาศัยช่องทางการจัดจำหน่ายหลายๆทางก็ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็น

         การส่งเสริมการจำหน่ายหรือ Promotion หรือการแจ้งการบอกกล่าวและการขายความคิดความเข้าใจให้ลูกค้าได้รู้การส่งเสริมการจำหน่ายจะเกี่ยวข้องกับวิธีการต่างๆที่ใช้สำหรับสื่อความ(Communicate) ให้ถึงตลาดเป้าหมายให้ได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องการว่าได้มีจำหน่าย ณ ที่ใด ณ ระดับราคาใดการส่งเสริมการจำหน่ายจะประกอบด้วยการขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) การขายโดยทั่วไป (Mass selling) และการส่งเสริมการขาย (Sales promotion) ซึ่งผู้บริหารการตลาดจะต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีต่างๆเหล่านี้ประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นการส่งเสริมการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีการโฆษณา (Advertising) นับว่าเป็นแบบของการขายแบบทั่วไปที่สำคัญที่สุดแต่การส่งเสริมการขายจะเป็นเครื่องมือที่พยายามใช้เสริมหรือสนับสนุนการขายโดยพนักงานและการขายแบบทั่วไปในเรื่องของการส่งเสริมการขายนี้มักจะเป็นหน้าที่ของบุคคลสำคัญคือผู้จัดการขายผู้จัดการฝ่ายโฆษณาผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการจัดจำหน่ายและโดยเฉพาะจะเป็นงานสำคัญของนักบริหารการตลาดที่ต้องตัดสินใจกำหนดนโยบายส่งเสริมการจำหน่ายเพื่อให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การตลาดอื่นๆ

         ราคา หรือ Price ที่ต้องมีการกำหนดให้ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องราคานี้จะเป็นใจกลางของส่วนประสมการตลาดทั้งหมดและเป็นตัวกลไกที่สามารถดึงดูดความสนใจให้เกิดขึ้นมาได้ในการกำหนดราคานี้จะต้องมีการพิจารณาทั้งลักษณะของการแข่งขันในตลาดเป้าหมายและปฏิกิริยาของลูกค้าต่อราคาที่แตกต่างวิธีการที่เกี่ยวข้องในการกำหนดส่วนเพิ่ม (Markups) ส่วนลด (Discounts) และเงื่อนไขการขาย (Terms of sale)จะต้องพิจารณากำหนดให้ถูกต้องหากลูกค้าไม่ยอมรับในเรื่องราคาเมื่อใดปัญหาก็จะเกิดขึ้นโดยแผนงานต่างๆที่กำหนดไว้แล้วจะเสียหายหมดไปใช้ปฏิบัติไม่ได้ถึงแม้ว่าราคาจะเป็นส่วนเดียวของส่วนผสมการตลาดก็ตามแต่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ลูกค้าจะจ่ายออกมาเมื่อเขาได้รับความพอใจดังนั้นราคาจึงเป็นส่วนตัดสินใจที่สำคัญที่ผู้บริหารการตลาดต้องตัดสินใจเป็นพิเศษกล่าวโดยสรุปราคาจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาให้เหมาะที่สุดที่จะใช้ผลักดันผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วให้ออกสู่ที่ๆมีความต้องการโดยวิธีการส่งเสริมการจำหน่ายที่ดีเหมาะกับตลาดเป้าหมาย

         ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) นักการตลาดมักใช้เครื่องมือมากมายเพื่อชักจูง ให้ตลาดเป้าหมายต่อปฏิกิริยาตอบเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ประกอบกันเป็นส่วนผสมทางการตลาด คอตเลอร์ได้กล่าวไว้ว่าส่วนผสมทางการตลาดคือเครื่องมือทางการตลาดชุดหนึ่งที่บริษัทใช้ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมายจำแนกเครื่องมือเหล่านี้เป็น 4 กลุ่มที่เรียกว่า 4P’s ของการตลาดคือสินค้า (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) และการส่งเสริมการจำหน่าย (Promotion)

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS