รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
การสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวต์เว็บ

         Len Keeler (1995, อ้างใน ชรีรัตน์ ประจักษ์ธรรม 2541:29) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บนี้ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ (Interractivity) ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมกระบวนการซื้อได้มากขึ้น และเป็นการให้โอกาสพวกเขาได้มีโอกาสเลือกชนิดของข้อมูลที่องค์กรจะได้รับ

         ปัจจุบันการสื่อสารการตลาดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะไม่สามารถทดแทนการใช้สื่อแบบดั้งเดิมได้แต่สื่อออนไลน์นี้ก็มีคุณประโยชน์อย่างมาก Keeler ได้กล่าวว่า ถึงประโยชน์ 5 ประการของการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ไว้ว่า รับ

        1. เป็นสื่อที่นำเสนอได้อย่างรวดเร็ว (Rapaid Presentation) การนำเสนอข่าวสารด้านการตลาดลงในสื่อจำพวกนิตยสาร หรือวารสารนั้น จำเป็นต้องใช้เวลายาวนาน แต่สำหรับการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ เจ้าของสินค้าสามารถเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางกระดานฝากข่าว หรือร้านค้าออนไลน์ได้ภายในวันเดียวกับที่สร้างชิ้นงานขึ้น ดังนั้น สื่อออนไลน์จึงเป็นสื่อที่เร็วที่สุดในการส่งผ่านข้อมูล รับ

        2. เป็นสื่อที่ปรับเปลี่ยนได้ง่าย (Easy Modification) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางอย่างในสิ่งที่พิมพ์แบบสี่สี หรือไดเร็กเมล์ เป็นการกระทำที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและใช้เวลานาน แต่สำหรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ บนเวิลด์ไวด์เว็บนั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการพิมพ์ข้อความใหม่ หรือเพิ่มรูปกราฟิกขึ้นใหม่ลงในเว็บเพจ และส่งข้อมูลนั้นไปในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งใช้เวลาไม่นาน รับ

        3. ราคาถูก (Low Cost) การวัดประสิทธิภาพเรื่องราคาของสื่อดั้งเดิมจะใช้ CPM (Cost per Thousand) ในการวัดสำหรับสื่ออินเตอร์เน็ตนั้นในการวัดในรูปของ CPM ค่อนข้างเป็นไปได้ยากมาก แต่ผู้รับสาร และกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารการตลาดบนเวิล์ดไวด์เว็บก็มีอยู่ทั่วโลก และต้นทุนของผู้ส่งสารก็มีเพียงค่าเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ และค่าสร้างเว็บไซด์เท่านั้น ในขณะที่ผู้รับสารที่เข้าชมเว็บไซด์อาจมีจำนวนหลายพันคนต่อวัน ดังนั้น การสื่อสารแบบออนไลน์จึงเป็นวิธีที่ประหยัดมากในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รับ

        4. ผู้ซื้อสามารถมีส่วนร่วมได้ (Buyer Involvement) การสื่อสารการตลาดทางเวิล์ดไวด์เว็บทำให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมได้มากกว่าสื่ออื่น ๆ เพราะในเว็บไซด์จะมีการนำเสนอข้อมูลในหลายระดับ (Level of Information) และบางครั้งจะนำเสนอในรูปแบบเมนู ซึ่งผู้รับสารสามารถใช้เมนูในการเลือกข้อมูลที่ตนสนใจได้ และพวกเขาสามารถได้รับข้อมูลตอบกลับได้ในทันที นอกจากนี้เจ้าของสินค้าและบริการยังสามรถสำรวจหรือสอบถามผู้รับสารผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ได้อีกด้วย รับ

        5. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่และเวลา (No Limits Space and Time) การสื่อสารแบบออนไลน์ปราศจากข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ซึ่งพบและมีปัญหามากในสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ กล่าวคือเจ้าของสินค้าจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยมากในการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเวิลด์ไวด์เว็บ และเจ้าของสินค้าก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความยาวของสปอร์ตโฆษณา นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเข้าชมข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาด้วย

         ชลิต ลิปนะเวช (2540:14) กล่าวว่า การตลาดบนเวิลด์ไวด์เว็บในทางที่สอดคล้องกันว่ามีลักษณะที่พิเศษกว่าการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทางในลักษณะการสื่อสารการตลาดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ร้อยละ 80-90 จะเป็นการสื่อสารทางเดียว และระบบสื่อสารการตลาดบนอินเตอร์เน็ตทำให้ผู้บริโภคสามารถตอบต่อสารต่าง ๆ ได้ในทันที จึงเกิดการสื่อสารสองทางขึ้นและจะมีลักษณะเป็น Interactive Media ที่สามารถโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้รับและผู้ส่งอันทำให้เกิดการสื่อสารได้ในระยะเวลารวดเร็วขึ้น นับเป็นแนวทางการสื่อสารในลักษณะใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคนี้

         สื่อ Interactive เป็นสิ่งที่นักการตลาดเรียกว่าเป็นสื่อที่เจาะจงเข้าถึงตัวบุคคล ดังนี้ Phillip Kotler กล่าวในการสัมมนาที่ประเทศไทยเมื่อต้นปี 2540 ถึงการตลาดในลักษณะส่วนตัว หรือแบบเจาะจงถึงบุคคลในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสื่อที่เข้าถึงตัวบุคคลมากที่สุดคือ อินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากไดเร็กเมล์และไดเร็กมาร์เก็ตติ้ง ในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้ หรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคจะมีลักษณะที่รู้จักเลือกมากขึ้น คือ มีโอกาสเลือกมากเนื่องจากมีสินค้าต่าง ๆ มากมาย การตลาดที่เจาะถึงบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญ (ชลิต ลิปนะเวช 2540:14) ฉะนั้นในการพิจารณากระบวนการสื่อสารการตลาดในปัจจุบัน จะต้องคำนึงถึงการผสมผสานการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ไดเร็กมาร์เก็ตติ้งเข้าด้วยกัน และรวมถึงการสื่อการตลาดผ่านทางอินเตอร์เน็ตจึงเป็นข้อแตกต่างของสื่ออินเตอร์เน็ตกับสื่ออื่น ๆ

         ณัฎยา จรูญกาญจนกุล (2540: 9) กล่าวว่า ในการสื่อสารผ่านการตลาดนั้นมีองค์ประกอบคือ พื้นที่ (Space) เวลา (Time) การสร้างสรรค์ผลงาน (Image Creation) ทิศทางการสื่อสาร (Commuication Direction) การโต้ตอบ (Interactive) และการเรียกร้องให้กระทำ (Call to Active)

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS