รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
การตัดสินใจซื้อ

         การตัดสินใจหมายถึงการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติซึ่งได้จากการวัดกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าสูงต่ำกว่ากันขนาดไหนทั้งมีการตัดสินใจที่ดีต้องอาศัยการพัฒนาอย่างถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุมและการกระทำอย่างยุติธรรมโดยอาศัยสภาพความเหมาะสมต่างๆประกอบ และการตัดสินใจหมายถึงกระบวนการเลือกหาทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากบรรดา ทางเลือกต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยอาศัยหลักเกณฑ์บางประการพิจารณาการ ตัดสินใจซึ่งมีองค์ประกอบได้แก่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538 : 470)
         1. การตัดสินใจต้องมีทางเลือกและทางเลือกที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ต้องมีมากกว่าหนึ่งทางเลือกจึงต้องทำการตัดสินใจ
         2. การตัดสินใจต้องมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ที่ต้องการบรรลุและเราเองยังไม่แน่ใจว่าหนทางเลือกต่างๆที่จะทำได้นั้นทางเลือกที่จะทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์ได้ดีกว่ากัน
         3. การตัดสินใจเป็นเรื่องของกระบวนการใช้ความคิดใช้หลักเหตุผลเป็นเกณฑ์ในการ ประเมินทางเลือกหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการประเมินทางเลือกที่สำคัญคือความสามารถของ ทางเลือกในการสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

         การตัดสินใจ หมายถึงการกระทำอย่างรอบคอบในการเลือกจากทรัพยากรที่เราอยู่โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จากความหมายของการตัดสินใจมีแนวคิด 3 ประการคือ
         1. การตัดสินใจรวมถึงการเลือกถ้าหากมีสิ่งเลือกเพียงสิ่งเดียวการตัดสินใจย่อมเป็นไป ไม่ได้
         2. การตัดสินใจเป็นกระบวนการเป็นความคิดทั้งจะต้องมีความละเอียดสุขุมรอบคอบ เพราะอารมณ์และองค์ประกอบของจิตใต้สำนึกมีอิทธิพลต่อกระบวนการความคิดนั้น
         3. การตัดสินใจเป็นเรื่องของการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และ ความสำเร็จที่ต้องการและหวังไว้

         การตัดสินใจคือกระบวนการคัดเลือกทางเลือกที่ดีและให้ประโยชน์สูงสุดจากทางเลือก ที่มีอยู่หลายทางเลือกที่จะทำให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่บุคคลผู้กระทำการตัดสินใจตั้งไว้ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Schiffman and Danuk. 1994 : 659) หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทั้งด้านจิตใจ(ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจและกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ เกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
        ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 : 460) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะซื้อ หรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์เป็นช่วงข้อเท็จจริงข้อสุดท้ายสำหรับนักการตลาดซึ่งชี้ความสำคัญว่ากลยุทธ์ การตลาดฉลาดมองการณ์ไกลและมีประสิทธิผลหรือชี้ว่ามีการวางแผนที่เลวและผิดพลาดดังนั้น นักการตลาดจะสนใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคตัดสินใจมากกว่า หนึ่งทางเลือกขึ้นไปการตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อก็เป็นทางเลือกเช่นเดียวกัน
         ดัลตัน (Dalton. 1987 : 211) กล่าวว่าการตัดสินใจหมายถึงการกระทำเกี่ยวกับการเลือกที่ผู้บริหารหรือองค์การเลือกแนวทางปฏิบัติหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทาง
         ชูชัยเทพสาร (2546 : 9 ; อ้างอิงจาก Harison. 1970. Management and Organizations.)ได้สรุปนิยามของการตัดสินใจว่าเป็นกระบวนการประเมินผลเกี่ยวกับทางเลือกหรือตัวเลือกที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการคาดคะเนผลที่จะเกิดจากทางเลือกปฏิบัติที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้มากที่สุด

         จอร์จ (George. 1949 : 620) กล่าวว่าการตัดสินใจคือการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่ตั้งอยู่บนรากฐานของกฎเกณฑ์จากทางเลือกสองทางหรือมากกว่าสองทางเลือกที่เป็นไปได้และให้ความเห็นว่ามีระดับขั้นตอนความสำคัญอยู่หลายประการ คือ
         ประการแรก เป็นกิจกรรมทางด้านเชาวน์ปัญญา (Intelligence activity) ซึ่งความหมายนี้ เป็นการยืมความหมายทางด้านการทหารมาหมายถึงบรรดาเสนาธิการที่จะต้องไปสืบเสาะหาข่าวสารสภาพการทางสิ่งแวดล้อมสำหรับที่จะใช้ในการตัดสินใจ
         ประการที่สอง เป็นกิจกรรมออกแบบ (Design activity) หมายถึงว่าเป็นการสร้างพัฒนา วิเคราะห์แนวทางต่างๆที่น่าจะนำไปปฏิบัติได้
         ประการที่สาม  เป็นกิจกรรมคัดเลือก (Choice activity) คือการเลือกทางเลือกอันเหมาะสม ที่จะนำไปปฏิบัติได้จริง

         ชูชัย เทพสาร (2546 : 10) กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นการกระทำอย่างรอบคอบในการ เลือกจากทรัพยากรที่เรามีอยู่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จากความหมายของ การตัดสินใจมีแนวคิด 3 ประการคือ
         1. การตัดสินใจรวมถึงการเลือกถ้าหากมีสิ่งเลือกเพียงสิ่งเดียวการตัดสินใจย่อมเป็นไป ไม่ได้
         2. การตัดสินใจเป็นกระบวนการด้านความคิดทั้งจะต้องมีความระเอียดสุขุมรอบคอบ เพราะอารมณ์และองค์ประกอบของจิตใต้สำนึกมีอิทธิพลต่อกระบวนการความคิดนั้น
         3. การตัดสินใจเป็นเรื่องของการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และความสำเร็จ ที่ต้องการและหวังไว้

         สรุปได้ว่า การตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าการตัดสินใจซื้อหมายถึง กระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางเลือกที่มีอยู่โดยไตร่ตรอง อย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ได้มากที่สุด

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS