รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการตัดสินใจ

         กระบวนการตัดสินใจซื้อ มีความหมายดังนี้
         เอสเซล (Assael. 1998 : 43) ได้กล่าวว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็น กระบวนการที่ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดและจะซื้อที่ไหนซึ่งแนวทางที่ ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจนั้นเป็นผลโดยตรงมาจากกลยุทธ์การตลาดของนักการตลาดเป็นต้นว่า หากผู้บริโภคต้องการคุณประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตรายี่ห้อใดๆนักการตลาดก็ควรจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นที่คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้นลงไปในโฆษณาดังนั้นเกณฑ์ที่ผู้บริโภคใช้ในการ ตัดสินใจเลือกตรายี่ห้อจึงเป็นแนวทางสำคัญที่นักการตลาดควรศึกษาเพื่อนำไปบริหารจัดการกลยุทธ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         เชสเตอร์ (Chester. 1998 : 881) กล่าวว่ากระบวนการตัดสินใจเป็นเทคนิควิธีที่จะลด จำนวนทางเลือกการเลือกลงมาเพราะฉะนั้นการเลือกทางเลือกนั้นจะใช้เทคนิควิธีใดก็ตามที่จะเลือกทางเลือกเหล่านั้นมาเหลือทางเดียวนั่นก็หมายถึงว่าเลือกทางใดทางหนึ่งขึ้นมานั่นเอง

         อดุลย์จาตุรงคกุล (2543 : 43) อธิบายว่ามีปัจจัย 4 ประการด้วยกันที่มีอิทธิพลต่อ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้แก่
         1. ข้อมูลข่าวสารเพราะในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นผู้บริโภคจำเป็นจะต้องมีข้อมูล เกี่ยวกับตัวสินค้าราคาสินค้าและคุณลักษณะต่างๆของตัวสินค้าเป็นต้นซึ่งแหล่งข้อมูลข่าวสาร ที่สำคัญแบ่งออกเป็น 2 แห่งคือแหล่งที่โฆษณาเพื่อการค้าและแหล่งที่มาจากสังคมเช่นเพื่อน คนรู้จักครอบครัวซึ่งได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือบอกต่อเป็นต้น
         2. สังคมและกลุ่มทางสังคมได้แก่วัฒนธรรมวัฒนธรรมย่อยกลุ่มอ้างอิงครอบครัว ชนชั้นทางสังคมปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภค
         3. แรงผลักดันด้านจิตวิทยาได้แก่แรงจูงใจการรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพการต้องการ และทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่จะผลักดันให้เกิดความต้องการซื้อหรือเป็นการทำให้ตัดสินใจซื้ออุปนิสัยในการซื้อและความภักดีในตราสินค้าเป็นต้น
         4. ปัจจัยด้านสถานการณ์ได้แก่เวลาและโอกาสจุดมุ่งหมายสถานที่รวมทั้งเงื่อนไข ในการซื้อซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลทำให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจที่แตกต่างกัน

        สรุปได้ว่า กระบวนการที่ผู้บริโภค ตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดโดยมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องคือข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าสังคมและกลุ่มทางสังคมทัศนคติของผู้บริโภคเวลาและโอกาส

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS