รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อ

         นักการตลาดได้พยายามศึกษาและทำความเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภคเพื่อค้นหาแนวทางที่จะจัดสิ่งกระตุ้นหรือสร้างสิ่งแวดล้อมทางการตลาดให้มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆโดยมีขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่สำคัญ 5 ขั้นคือ
        
         1. การรับรู้ความต้องการ (Need arousal)
         2. การค้นหาข้อมูล (Information search)
         3. การประเมินทางเลือก (Alternative evaluation)
         4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision)
         5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior)

         ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ(Purchase decision)
         1. การรับรู้ความต้องการ (Need arousal) ขบวนการซื้อจะเริ่มต้นเมื่อผู้ซื้อรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการซึ่งการที่บุคคลรับรู้ถึง ความต้องการอาจจะเกิดจากสิ่งกระตุ้นที่มีอยู่ 2 ประเภทคือความต้องการภายในบุคคลได้แก่ ความหิวความกระหายความต้องการทางเพศสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อถึงระดับหนึ่งจะกลายเป็น สิ่งกระตุ้นบุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีตทำให้เขารู้ว่าจะ สนองสิ่งกระตุ้นอย่างไร

         2. การค้นหาข้อมูล (Information search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและสิ่งที่สามารถสนองความต้องการอยู่ใกล้กับ ผู้บริโภคผู้บริโภคจะดำเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทันทีเมื่อความต้องการที่ถูกกระตุ้นได้สะสม ไว้มากจะทำให้เกิดการปฏิบัติในสภาวะอย่างหนึ่งคือความตั้งใจให้ได้รับการสนองความต้องการ เขาจะพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อการสนองความต้องการที่ถูกต้อง

         3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลมาแล้วจากขั้นที่ 2 ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผล ความต้องการนักการตลาดจำเป็นต้องรู้ถึงวิธีการต่างๆที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือก ในการประเมินทางเลือกจะมีแนวคิดพื้นฐานที่ช่วยเหลือในขบวนการประเมินผลพฤติกรรมของ ผู้บริโภคมีด้วยกัน 3 ประการ
              3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
              3.2 ความเชื่อเกี่ยวกับราคา
              3.3 ทัศนคติในการเลือก

         4. การตัดสินใจซื้อ ในการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อในตราสินค้าที่ตนเองชอบมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีปัจจัยเข้าไปขัดขวางความตั้งใจหรือการตัดสินใจซื้อได้ 2 ขบวนการคือ
              4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่นๆ
              4.2 เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด

         5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior)
              หลังจากการซื้อสินค้าไปแล้วผู้บริโภคอาจจะมีโอกาสเกิดความพอใจหรือไม่พอใจ ต่อสินค้านั้นได้ดังนั้นนักการตลาดจึงไม่ควรจะจบภารกิจของตนเองตั้งแต่ผู้บริโภคซื้อสินค้าไป แต่ควรจะมีภารกิจต่อไปอีกช่วงเวลาหนึ่งหลังจากขายสินค้าไปแล้วสำหรับความพอใจในตัวสินค้า ของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นได้จาก
              5.1 สินค้านั้นตรงกับความคาดหวังของตน
              5.2 สินค้าถูกผลิตมาตามที่ตนคาดไว้
              5.3 ไม่ผิดหวัง
              5.4 พอใจ
              5.5 สร้างความนิยมยินดี

         สรุปได้ว่าขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของ คนเราจะมาจากกระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอนคือการรับรู้ความต้องการการค้นหาข้อมูลการ ประเมินผลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและความรู้สึกหลังการซื้อนอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆที่ เกี่ยวข้องเช่นขอความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆเป็นต้น

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS