รับวิเคราะห์SPSS


รับงานวิจัย
รับวิเคราะห์สถิติ

รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล spss ให้คำปรึกษางานวิจัย ทุกสาขา ทางการแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข รับทำวิจัย บริหารธุรกิจ (MBA) การจัดการ การท่องเที่ยวและโรงแรม นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน บัญชี

ปรึกษาทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท - เอก รับทำวิจัยการตลาด การท่องเที่ยว รับทําวิจัยทางการแพทย์ การพยาบาล รับทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อสินค้าและบริการ รับทำแบบสอบถามออนไลน์ เก็บข้อมูล คีย์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล

สอบถามโทร. 084-5409123

@รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

#

ตัวอย่างการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

รับวิเคราะห์SPSS
-

รับวิเคราะห์สถิติ

รับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ด้วยสถิติพื้นฐานและขั้นสูง รับทดสอบแบบสอบถาม เพื่อหาค่าความสอดคล้องของข้อคำถาม " IOC " ก่อนนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง , รับทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha) และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สามารถวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม SPSS , STATA , LISREL ,SAS , AMOS , Mplus และ EViews วิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมอธิบายผลข้อมูลจากข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้

รับวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน

- วิเคราะห์สถิติทดสอบเครื่องมือวิจัย เช่น การหาค่า IOC, ทดสอบ Reliability
- วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (Mean) , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
- วิเคราะห์สถิติความสัมพันธ์ (Chi-Square)
- วิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์ (Pearson's Correlation)
- วิเคราะห์สถิติเพื่อเปรียบเทียบ เช่น T-Test , F-Test

รับวิเคราะห์สถิติขั้นสูง

- วิเคราะห์สถิติความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
- วิเคราะห์สถิติตัวแปรหลายตัว (MANOVA)
- วิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร (Canonical Correlation Analysis: CCA)
- วิเคราะห์สถิติความถดถอยแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Regression Analysis)
- วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
- วิเคราะห์สถิติโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)
- วิเคราะห์สถิติการพยากรณ์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
- วิเคราะห์สถิติความถดถอยโลจีสติค (Logistic Regression Analysis)
- วิเคราะห์สถิติการอยู่รอด (Survival Analysis)
- วิเคราะห์สถิติอนุกรมเวลา (Time series Analysis)
- วิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis)
- วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
- วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)
- วิเคราะห์สถิติความสัมพันธ์แบบโปรบิท (Probit Analysis)

ตัวอย่างการวิเคราะห์สถิติถดถอยโลจีสติก (Logistic Regression)
รับวิเคราะห์SPSS

-

ปรึกษาทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ปรึกษาสถิติที่มีผลต่อการเลือกใช้สถิติพื้นฐานและสถิติขั้นสูง วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทำการทดสอบสมมติฐานด้วย Probit Analysis เพื่อวัดหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของสิ่งกระตุ้นที่มีต่อการตอบสนอง

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติ สามารถใช้ Factor Analysis เพื่อลดจำนวนตัวแปรเดิมที่มีความสัมพันธ์กัน จะต่างกันกับหาความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค Pearson's Correlation ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเฉพาะกลุ่มประชากรด้วยวิธี Cluster Analysis , Discriminant Analysis งานวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจใช้สถิติขั้นสูงเพื่อทดสอบด้วยสมการพยากรณ์ โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นวิธีวิเคราะห์สถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ หรือวิเคราะห์สถิติใช้เทคนิค ความถดถอยโลจีสติค (Logistic Regression Analysis) โดยที่ตัวแปรอิสระ X's อาจจะเป็นข้อมูลชนิด Dichotomous และตัวแปรอิสระไม่ความมีความสัมพันธ์กัน ไม่ให้เกิดปัญหา Multicollinearity

-

รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS

1. รับเขียนเค้าโครงงานวิจัย (Proposal Research)
2. รับออกแบบสอบถาม
3. รับทดสอบค่า IOC
4. รับวิเคราะห์ หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha)
5. รับวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย (บทที่ 4)
6. รับสรุปผลวิจัย อภิปรายผล (บทที่ 5)
7. รับเขียนบทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ
8. รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย
9. รับเขียนบทความวิจัย - บทความวิชาการ
10. รับทำแบบสอบถามออนไลน์
11. รับเก็บแบบสอบถาม
12. คีย์ข้อมูล

รับสรุปงานวิจัย

1. รับแก้ไขประเด็นปัญหางานวิจัย
2. รับแก้ไขเฉพาะส่วน
3. รับแก้ไขแบบสอบถาม
4. รับแก้ไข บทที่ 4 ส่วนทดสอบสมมติฐาน
5. รับแก้ไข บทที่ 5 ส่วนอภิปรายผล
6. รับแก้ไขผลค่าอัลฟ่า (Alpha)
7. รับแก้ไขบทคัดย่อ ไทย - อังกฤษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 084-5409123
E-mail: thesisabc123@gmail.com