ท่องเที่ยว
ปาย - บ้านรักไทย

1,864 โค้ง สู่แม่ฮ่องสอน

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามประทับใจ โดยเกิดจากธรรมชาติให้มีความสวยงามเป็นสิ่งดึงดูดใจให้บุคคลเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขของแหล่งท่องเที่ยว เช่น สถานที่น่าสนใจ และเหตุการณ์น่าสนใจ ในบางฤดูกาลอาจมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น กิจกรรมนั้นเปรียบเสมือนเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว สัมผัสภูมิอากาศหนาวเย็นเป็นสิ่งดึงดูดใจอย่างหนึ่งในการท่องเที่ยว และเป็นมนต์เสน่ห์ให้เกิดความประทับใจ ทำให้ต้องย้อนกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีกครั้งต่อไป

#
#
#
#
#


การพัฒนาการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวมีความสำคัญ และเป็นกลยุทธ์สำคัญในด้านธุรกิจ หลายประเทศทั่วโลกถือว่าการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุด เช่น เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เกิดการหมุนเวียนทางการเงิน นักท่องเที่ยวต้องซื้ออาหารและเครื่องดื่มในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ต้องชำระเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโรงแรมและที่พัก ซื้อของที่ระลึก ซื้อกาแฟ มีตลาดนัด ถนนคนเดินเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ผ่านการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวอีกด้วย ทำให้เกิดการสร้างงาน ทำให้คนในชุมชนนั้น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้นถือเป็นการลดช่องว่างได้เป็นอย่างดีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว จะต้องสร้างขึ้นพร้อมกันที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อท่องเที่ยวโดยมีแรงกระตุ้นจากความต้องการในด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ วัฒนธรรม เพื่อสัมผัสและเข้าร่วมการใช้วิถีชีวิตแบบดั่งเดิมเก่า ๆ ของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา และการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรม ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นกลไกธรรมชาติที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน การท่องเที่ยวทำให้เกิดรายได้การไหลเวียนของเศรษฐกิจและการจ้างงานทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาคและประเทศโดยรวม

การท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการจ้างงานในระดับท้องถิ่นทุกภาคส่วนต่างๆ เช่น กิจการโรงแรมและที่พัก กิจการร้านอาหาร ร้านกาแฟ ถือเป็นการขยายระบบเศรษฐกิจ สร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนให้ดียิ่งขึ้น และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคม ขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่นๆ

#
#
#
#

อำเภอปาย

อำเภอปาย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในอดีตอำเภอปายเป็นจุดแวะพักระหว่างทางของนักเดินทาง จากระหว่างเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน แต่ในปัจจุบันอำเภอปายจัดได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภอปายหลากหลายรูปแบบเพื่อพักผ่อน ประกอบด้วยมีกิจกรรมสร้างความพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว อำเภอปายมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่อย่างมาก จุดนี้เอง จึงทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจที่จะไปท่องเที่ยวในอำเภอปายมากยิ่งขึ้น

บ้านรักไทย

บ้านรักไทย บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความโดดเด่นของสถานที่ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต และอาหาร จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาเที่ยวชมวิว ภูมิทัศน์ สัมผัสอากาศหนาวเย็นมากขึ้นทุกปี บ้านรักไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากอีกแห่งหนึ่ง ที่สำคัญคือ บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในหุบเขาจึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้ นานาพันธุ์ ด้วยมิตรไมตรีที่ดีของชาวไทใหญ่ และชนกลุ่มน้อยหลากหลายเผ่า อาจเป็นมนต์เสน่ห์ที่เรียกร้องให้หัวใจของนักท่องเที่ยว และนักผจญภัยต่างต้องการเข้าไปสัมผัสเมืองเล็กๆ แห่งนี้

#
#

นอกจากนี้ บ้านรักไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบด้วยวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจ น่าศึกษา และธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ เขียวขจี แวดล้อมไปด้วยภูเขา นอกเหนือจากบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามที่สมบูรณ์แล้ว คนในท้องถิ่นส่วนมากเป็นชาวไทใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ มีน้ำใจ อัธยาศัยที่ดีเยี่ยมเป็นกัลยาณมิตรที่ดี เป็นกันเองกับผู้ที่มาเยี่ยมเยือน

#
#

ด้วยเหตุนี้ ที่ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเกิดความประทับใจในบ้านรักไทย จึงต้องกลับไปเที่ยวซ้ำหลายต่อหลายครั้ง

#
#
#
#
#
#
#
#